[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Các lý thuyết liên quan đến chất lượng đào tạo
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung Quốc
1.2.2. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đào tạo tại Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giới thiệu khái quát về Nhà trường
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1.4. Quy mô đào tạo
3.1.5. Định hướng phát triển
3.2. Thực trạng chất lượng đào tạo của Nhà trường
3.2.1. Kết quả đào tạo của sinh viên
3.2.2. Đội ngũ giảng viên
3.2.3. Cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập
3.2.4. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường
3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Nhà trường
3.3.1. Trình độ và kinh nghiệm của giảng viên
3.3.2. Chương trình đào tạo
3.3.3. Công tác quản trị trường
3.3.4. Cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập
3.3.5. Mối quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp
3.3.6. Chất lượng tuyển sinh đầu vào và ý thức người học
3.4. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo của Nhà trường
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
4.1. Những căn cứ chung
4.1.1. Xu hướng phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp trên thế giới
4.1.2. Mục tiêu của Việt Nam về giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới
4.1.3. Mục tiêu của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
4.2.1. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên
4.2.2. Tiếp tục xây dựng và đổi mới nội dung chương trình đào tạo
4.2.3. Đẩy mạnh công tác quản trị trường
4.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập
4.2.5. Tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp
4.2.6. Nâng cao chất lượng đầu, ý thức người học vào và xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên
4.3. Một số kiến nghị để thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan