[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp mới của luận văn
5. Bố cục luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới
1.1.1. Lý luận về nông thôn
1.1.2. Lý luận về xây dựng nông thôn mới
1.1.3. Nguyên tắc và các bước xây dựng nông thôn mới
1.2. Kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nông thôn mới
1.2.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
1.2.3. Bài học trong việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu
1.3.1. Công trình nghiên cứu ngoài nước
1.3.2. Công trình nghiên cứu trong nước
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả
2.2.4. Phương pháp so sánh
2.2.5. Phương pháp dãy số thời gian
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm của huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Thực trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quy hoạch và phát triển quy hoạch
3.2.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí hạ tầng - kinh tế xã hội
3.2.3. Thực trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất
3.2.4. Thực trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí văn hóa - xã hội
3.2.5. Thực trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí hệ thống chính trị - an ninh xã hội
3.2.6. Kết luận về xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
Chương 4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm chung trong quá trình xây dựng nông thôn mới
4.1.1. Xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước
4.1.2. Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phát triển nông thôn bền vững
4.1.3. Xây dựng nông thôn mới trên quan điểm kế thừa những thành tựu đã đạt được
4.1.4. Xây dựng nông thôn mới phải vừa hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc
4.1.5. Xây dựng nông thôn mới trên quan điểm phát huy mọi nguồn lực để xây dựng với tốc độ nhanh
4.2. Định hướng, mục tiêu nhằm đầy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Định hướng chung
4.2.2. Mục tiêu
4.3. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
4.3.2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục để tất cả các cấp các ngành và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới
4.3.3. Nâng cao trình độ cán bộ và dân trí của người dân địa phương
4.3.4. Xây dựng các chương trình, dự án, đề tài về xây dựng nông thôn mới
4.3.5. Triển khai công tác quy hoạch nông thôn
4.3.6. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
4.3.7. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sơ để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới
4.3.8. Giải pháp về cơ chế, chính sách
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Với cấp Trung ương
4.4.2. Với các cấp huyện, tỉnh
4.4.3. Với các hộ gia đình trong nông thôn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan