[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu
4. Kết cấu luận văn
Chương 1: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH
1.1. Tổng quan về khách du lịch
1.1.1. Du lịch
1.1.2. Khách du lịch
1.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia và đại phương trong nước về thu hút khách du lịch và bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Quảng Ninh
1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương trong nước
1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Phương pháp phân tích số liệu
2.4.1. Phương pháp so sánh
2.4.2. Phương pháp phân tổ
2.4.3. Phương pháp thống kê
2.4.4. Phương pháp chuyên khảo
2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương pháp phân tích
Chương 3: THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu của tỉnh Quảng Ninh
3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
3.1.3. Dân số và lao động
3.2. Các điều kiện để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Ninh
3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thụât của ngành du lịch Quảng Ninh
3.2.3. Lao động trong ngành du lịch Quảng Ninh
3.2.4. Sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh
3.3. Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh và kết quả kinh doanh du lịch
3.3.1. Tình hình khách du lịch đến Quảng Ninh trong thời gian vừa qua
3.3.2. Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh
3.3.3. Đánh giá kết quả thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian vừa qua
3.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua
3.4. Đánh giá tổng quát về việc thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2009 - 2013.
3.4.1. Những tiến bộ và kết quả đạt được
3.4.2. Những yếu kém tồn tại
Chương 4: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020
4.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh
4.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh
4.3. Các mục tiêu của ngành du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn năm 2015-2020
4.4. Những giải pháp thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh.
4.4.1. Giải pháp chung
4.4.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp du lịch
4.5. Một số kiến nghị nhằm phát triển nguồn khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn năm 2015 - 2020
4.5.1. Kiến nghị với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
4.5.2. Kiến nghị với Sở Văn hoá, Thông tin và Du lịch Quảng Ninh
4.5.3. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Quảng Ninh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan