[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng và xu hướng phát triển của thị trường thép Việt Nam.
1.2.2. Tình hình tiêu thụ thép trên thế giới
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Phương pháp phân tích
2.4.1. Phương pháp tổng quan lịch sử
2.4.2. Phương pháp logic
2.4.3. Phương pháp thống kê mô tả
2.4.4. Phương pháp phân tích so sánh
2.4.5. Phương pháp chuyên gia
2.4.6. Phương pháp phân tích SWOT
2.5. Hệ thống các chỉ tiêu
2.5.1. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty
2.5.2. Nhóm các chỉ tiêu ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm
Chương 3. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản trị TISCO
3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
3.3. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.3.1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo từng sản phẩm
3.3.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo hệ thống phân phối
3.2.3. Tình hình tiêu thụ thép của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên so với các đối thủ cạnh tranh
3.4. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm tai Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.4.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
3.4.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
3.5. Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của TISCO theo mô hình SWOT
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty
4.1.1. Tầm nhìn của TISCO
4.1.2. Mục tiêu chiến lược
4.2. Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại TISCO
4.2.1. Đảm bảo về chất lượng sản phẩm
4.2.2. Chiến lược giá bán sản phẩm
4.2.3. Đổi mới, cải tiến và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp
4.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.5. Nâng cao năng suất lao động
4.2.6. Tái cầu trúc kênh phân phối
4.2.7. Cần sử dụng Marketing, các hình thức quảng cáo sao cho phù hợp và tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất
4.2.8. Khác biệt hoá về dịch vụ khách hàng
4.2.9. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành
4.2.10. Duy trì và phát triển hơn nữa thương hiệu sản phẩm
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước và Ngành
4.3.2. Đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan