[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan về dự án đầu tư
1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư
1.1.2. Phân loại dự án đầu tư
1.1.3. Chu kỳ hoạt động của dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
1.1.4. Nội dung dự án đầu tư
1.1.5. Dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước
1.2. Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
1.2.3. Tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện thẩm định dự án đầu tư
1.3. Nội dung quy trình và phương pháp thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
1.3.1. Tài liệu cơ sở để thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
1.3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
1.3.3. Quy trình thẩm định dự án đầu tư
1.3.4. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1.4. Đặc điểm thẩm định các dự án đầu tư từ NSNN
1.4.1. Một số nội dung cơ bản của dự án đầu tư
1.4.2. Yêu cầu của quản lý và thẩm định dự án đầu tư
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN
Kết luận chương 1
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm, đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu
2.2. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.3.3. Phương pháp phân tích thông tin
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Đặc điểm địa hình
3.1.3. Khí hậu thủy văn
3.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên
3.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội Thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2010-2013
3.2.1. Đặc điểm kinh tế
3.2.2. Các thành phần kinh tế
3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động thành phố Vĩnh Yên 2010-2013
3.3. Tình hình thực hiện đầu tư từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.4. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.4.1. Thực trạng cơ chế quản lý đầu tư xây dựng
3.4.2. Tổ chức thẩm định dự án
3.4.3. Đặc điểm thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn TP Vĩnh Yên
3.4.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.4.5. Thực trạng về phương pháp thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.4.6. Dự án minh hoạ
3.5. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.5.1. Những kết quả thẩm định
3.5.2. Những tồn tại, hạn chế
3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Kết luận chương 3
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
4.1. Quan điểm về thẩm định các dự án đầu tƣ từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
4.1.1. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo xem xét, đánh giá toàn diện các nội dung của dự án
4.1.2. Thẩm định dự án đầu tư thuộc vốn NSNN phải bám sát đối tượng đầu tư của vốn NSNN
4.1.3. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo tính khách quan
4.1.4. Thẩm định dự án đầu tư phải đánh giá đầy đủ những nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài
4.1.5. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo tính kịp thời, nắm bắt cơ hội đầu tư sát với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của thành phố trong từng giai đoạn đảm bảo đầu tư đem lại hiệu quả
4.2. Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án
4.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư
4.2.2. Nâng cao nhận thức về công tác thẩm định dự án đầu tư
4.2.3. Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư
4.2.4. Hoàn thiện về công tác tổ chức thẩm định
4.2.5. Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư
4.2.6. Hoàn thiện về phương pháp thẩm định dự án đầu tư
4.3. Điều kiện thực hiện để giải pháp trên thực hiện được, tác giả có một số kiến nghị sau đây
4.3.1. Đối với thành phố Vĩnh Yên
4.3.2. Đối với các bộ, ngành Trung ương
4.3.3. Đối với chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan