[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Ở MIỀN NÚI
1.1. Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông nói chung và miền núi nói riêng
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và chất lượng dịch vụ viễn thông
1.1.2. Đặc điểm chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi
1.1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi
1.2. Kinh nghiệm thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi ngoài nước
1.2.2. Kinh nghiệm thực hiện vấn đề chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi trong nước
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu
2.2.2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích - tổng hợp
2.2.5. Phương pháp cho điểm
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chất lượng sản phẩm
2.3.2. Chất lượng phục vụ
2.3.3. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VIỄN THÔNG BẮC KẠN
3.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Kạn
3.1.2. Tình hình kinh tế-xã hội của Bắc Kạn
3.2. Tổng quan về Viễn thông Bắc Kạn
3.2.1. Lịch sử phát triển Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Bắc Kạn
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.2.4. Lao động của Viễn thông Bác Kạn
3.3. Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Bắc Kạn
3.3.1. Thực trạng sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân tại tỉnh Bắc Kạn
3.3.2. Đánh giá việc tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Bắc Kạn
3.3.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm
3.3.4. Đánh giá chất lượng phục vụ
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮC KẠN
4.1. Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông Bắc Kạn giai đoạn đến 2020
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông Bắc Kạn giai đoạn đến 2020
4.2.1. Xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng dịch vụ thông tin phù hợp với ngƣời dân tại Bắc Kạn
4.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông ở Bắc Kạn
4.2.3. Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp Viễn thông Bắc cạn
4.2.4. Phát triển, mở rộng mạng lưới dịch vụ và các loại hình dịch vụ phù hợp với đặc thù của Bắc Kạn
4.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng mềm dẻo, linh hoạt
4.2.6. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing trong dịch vụ khách hàng
4.2.7. Nâng cao hiệu quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới
4.2.8. Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ
4.3. Một số khuyến nghị
4.3.1. Khuyến nghị đối với Nhà nước
4.3.2.Khuyến nghị đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
4.3.3. Khuyến nghị đối với Viễn thông Bắc Kạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan