[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU
DANH MỤC CÁC HỘP
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu, những đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
1.1. Cơ sở lý luận chung về đói nghèo và giảm nghèo bền vững.
1.1.1. Lý luận chung về đói nghèo
1.1.2. Cơ sở lý luận về giảm nghèo bền vững
1.1.3. Các nhân tố tác động đến giảm nghèo bền vững
1.2. Cơ sở thực tiễn về giảm nghèo bền vững
1.2.1. Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững ở một số quốc gia và khả năng áp dụng đối với Việt Nam
1.2.2. Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững ở một số địa phương trong tỉnh Phú Thọ, khả năng áp dụng đối với huyện Thanh Sơn
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu và chọn vùng nghiên cứu
2.2.3. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.4. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.5. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.6. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.7. Những hạn chế của nghiên cứu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN GIAI ĐOẠN 2007-2013
3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Sơn
3.1.1. Vị trí địa lý và địa hình
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn
3.2.1. Kết quả thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Thanh Sơn
3.2.2. Thực trạng đói nghèo và tình hình giảm nghèo của nhóm hộ điều tra
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2007-2013
3.3.1. Những kết quả tích cực và nguyên nhân
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.4. Các nhân tố tác động đến giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn
3.4.1. Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên
3.4.2. Nhân tố về kinh tế
3.4.3. Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực
3.4.4. Nhân tố khoa học và công nghệ
3.4.5. Nhân tố thuộc về chính sách của Nhà nước
3.4.6. Nhân tố ý chí tự vƣơn lên thoát nghèo của bản thân ngƣời nghèo
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN ĐẾN NĂM 2020
4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn đến năm 2020
4.1.1. Quan điểm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn
4.1.2. Phương hướng
4.1.3. Mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn đến năm 2020
4.2. Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn đến năm 2020
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực người dân trong sản xuất, ứng phó với biến động thời tiết, thị trường, phòng ngừa bệnh tật
4.2.2. Nhóm giải pháp về kinh tế
4.2.3. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực
4.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất lao động
4.2.5. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội
4.2.6. Giải pháp nâng cao nhận thức, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo
4.2.7. Một số giải pháp khác
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan