[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lý thuyết mã hóa và vấn đề xác minh thông tin


[/kythuat]
[tomtat]
Lý thuyết mã hóa và vấn đề xác minh thông tin
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ MÃ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÃ HÓA
1.1.1. An toàn và bảo mật thông tin
1.1.2. Mục tiêu của an toàn bảo mật thông tin
1.1.3. Các chiến lược an toàn hệ thống
1.1.4. An toàn thông tin bằng mật mã
1.1.5. Vai trò của hệ mật mã
1.1.6. Các thành phần của một hệ mật mã
1.1.7. Tiêu chuẩn đánh giá hệ mật mã
1.2. CƠ SỞ TOÁN HỌC
1.2.1. Cơ sở toán học
1.2.2. Số nguyên tố và phân tích thành thừa số
1.2.3. Phép mũ hóa và khai căn modul
1.3. MẬT MÃ HỌC VÀ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA
1.3.1. Mã hóa dữ liệu
1.3.2. Ứng dụng của mã hóa
1.3.3. Phân loại mã hóa
1.3.4. Ưu khuyết điểm của hai phương pháp
1.3.5. Hệ mã RSA (R.Rivest, A.Shamir, L.Adleman)
1.3.6. Một số vấn đề về khóa của RSA
1.3.7. Module trong hệ thống RSA
1.3.8. Tốc độ của RSA
1.3.9. Vấn đề tìm văn bản bằng RSA
1.3.10. Vấn đề sử dụng RSA hiện nay
1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2.1.1. Vấn đề xác thực
2.1.2. Vấn đề chữ ký số
2.2. HÀM BĂM MẬT MÃ
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Phân loại
2.2.3 Cấu trúc cơ bản của thuật toán băm
2.2.4. Hàm băm MD5
2.2.5. Hàm băm SHA-1
2.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các bước tạo và kiểm tra chữ ký điện tử
2.3.3. Vị trí, vai trò của chữ ký số
2.3.4. Phân loại chữ ký số
2.3.5. Sơ đồ chữ ký số
2.3.6. Sơ đồ chữ ký RSA
2.3.7. Lược đồ chữ ký số
2.3.8. Yêu cầu chữ ký số
2.3.9. Đặc điểm của chữ ký số
2.3.10. Tấn công chữ ký số
2.3.11. So sánh chữ ký thông thường và chữ ký số
2.3.12. Độ an toàn của chữ ký RSA
2.4. MÔ HÌNH CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN RSA
2.4.1. Quá trình ký và gửi các tệp văn bản
2.4.2. Quá trình nhận các tệp văn bản
2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
3.1. MÔ HÌNH BÀI TOÁN THỰC TẾ
3.1.1. Một vài nét về tổ chức của cơ quan
3.1.2. Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay
3.1.3. Vấn đề lưu trữ văn bản
3.1.4. Vấn đề bảo mật văn bản
3.2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BẢO MẬT
3.2.1. Các module
3.2.2. Cấu hình hệ thống
3.2.3. Quy trình thực hiện ký văn bản khi gửi có xác thực.
3.3. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CHỮ KÝ SỐ
3.3.1. Giao diện chính
3.3.2. Giao diện chương trình nhập khóa cho thuật toán RSA
3.3.3. Giao diện chương trình thuật toán RSA
3.3.4. Giao diện chương trình chữ ký (phần ký kiểm tra chữ ký)
3.4. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KHI THỬ NGHIỆM TẠI CƠ SỞ THỰC TẾ
3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan