[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của đề tài
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH VIỄN THÔNG
1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh
1.2. Đặc điểm ngành viễn thông và cạnh tranh dịch vụ viễn thông
1.2.1. Đặc điểm ngành viễn thông
1.2.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu cạnh tranh dịch vụ viễn thông
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh ngành viễn thông
1.3.1. Nhân tố bên ngoài
1.3.2. Yếu tố bên trong
1.4. Một số chiến lược cạnh tranh
1.4.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp
1.4.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
1.4.3. Chiến lược tập trung trọng điểm (chiến lược tiêu điểm)
1.4.4. Chiến lược phản ứng nhanh
1.5. Thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của ở Việt Nam
1.5.1. Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam
1.5.2. Kinh nghiệm thực tế nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp luận
2.2.2. Các phương pháp cụ thể
2.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
2.3.1. Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp
2.3.2. Giá bán sản phẩm dịch vụ
2.3.3. Chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ
2.3.4. Đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm, dịch vụ
2.3.5. Nâng cao thương hiệu và uy tín
Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VNPT THÁI NGUYÊN
3.1. Tổng quan về VNPT Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Thái Nguyên
3.1.2. Các loại dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên cung cấp
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của VNPT Thái Nguyên
3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010-2013
3.2. Thực trạng cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
3.2.1.Tổng quan cạnh tranh lĩnh vực viễn thông trên thị trường Việt Nam
3.2.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
3.3.1. Môi trường vĩ mô
3.3.2. Môi trường ngành
3.4. Phân tích ma trận SWOT tại VNPT Thái Nguyên
3.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CHO VNPT THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong cung ứng dịch vụ viễn thông trong thời gian tới
4.1.1. Mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên
4.1.2. Phương hướng hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong thời gian tới
4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho VNPT Thái Nguyên trong cung ứng dịch vụ viễn thông
4.2.1. Giải pháp giữ vững thị trường và phát triển thị trường
4.2.2. Phát triển sản phẩm và mạng lưới
4.2.3. Đa dạng và linh hoạt trong các chính sách giá cước
4.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng
4.2.5. Thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan