[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.2. Một số giống bưởi đặc sản ở Việt Nam và các nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.2.1. Một số giống bưởi đặc sản ở Việt Nam
1.2.2. Các nghiên cứu về cây bưởi liên quan đến đề tài
1.2.2.1. Các nghiên cứu về dinh dưỡng đối với cây bưởi
1.2.2.2. Các nghiên cứu về kỹ thuật cắt tỉa đối với cây bưởi
1.2.2.3. Các nghiên cứu về biện pháp thụ phấn bổ sung đối với cây bưởi
1.2.2.4. Các nghiên cứu về biện pháp bao quả đối với bưởi
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2.2.2. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
2.3. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các công thức phân bón đến sinh trưởng, năng suất của bưởi Đại Minh tại Yên Bình - Yên Bái
3.1.1. Ảnh hưởng của các công thức phân bón đến thời gian ra lộc và chất lượng lộc của bưởi Đại Minh
3.1.2. Ảnh hưởng của các công thức bón phân đến tỷ lệ đậu quả bưởi Đại Minh
3.1.3. Ảnh hưởng của các công thức bón phân đến một số chỉ tiêu cơ giới quả
3.1.4. Ảnh hưởng của các công thức bón phân đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
3.1.5. Ảnh hưởng của các công thức bón phân đến hiệu quả kinh tế bưởi Đại Minh
3.2. Ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đối với bưởi Đại Minh
3.2.1. Ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến thời gian ra lộc và chất lượng lộc bưởi Đại Minh
3.2.2. Ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến tỷ lệ đậu quả bưởi Đại Minh
3.2.3. Ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến một số chỉ tiêu cơ giới quả bưởi Đại Minh
3.2.4. Ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất bưởi Đại Minh
3.2.5. Ảnh hưởng của các phương pháp cắt tỉa đến hiệu quả kinh tế của bưởi Đại Minh tại Yên Bình - Yên Bái
3.3. Ảnh hưởng của nguồn hạt phấn trong phương pháp thụ phấn bổ sung đối với bưởi Đại Minh tại Yên Bình - Yên Bái
3.3.1. Khả năng nảy mầm của các nguồn thụ phấn (giống) khác nhau trên bưởi Đại Minh
3.3.2. Ảnh hưởng của nguồn hạt phấn đến tỷ lệ đậu quả của bưởi Đại Minh
3.3.3. Ảnh hưởng của nguồn hạt phấn đến một sổ chỉ tiêu quả bưởi Đại Minh
3.4. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả đôi với bưởi Đại Minh tại Yên Binh - Yên Bái
3.4.1. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả đến mẫu mã bưởi Đại Minh
3.4.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả đến một số chỉ tiêu quả bưởi Đại Minh
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan