[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với học sinh sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với học sinh sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Bố cục của luận văn.
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1.1. Cho vay đối với học sinh sinh viên của NHCSXH
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động
1.1.2 Khái niệm về cho vay học sinh sinh viên
1.1.3. Đặc điểm cho vay đối với học sinh, sinh viên.
1.1.3.1. Đối tượng HSSV được vay vốn
1.1.3.2. Phương thức cho vay.
1.1.3.3. Điều kiện vay vốn
1.1.3.4. Thời hạn cho vay
1.1.3.5. Mức cho vay
1.1.3.6. Lãi suất cho vay
1.1.3.7. Phương thức cho vay
1.1.3.8. Tổ chức giải ngân.
1.1.3.9. Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi tiền vay
1.1.4. Tầm quan trọng của cho vay đối với học sinh, sinh viên ở nước ta
1.2. Hiệu quả cho vay và nhân tố ảnh hưởng hiệu quả cho vay học sinh sinh viên của NHCSXH
1.2.1. Hiệu quả cho vay học sinh sinh viên
1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả cho vay (tín dụng)
1.2.1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả tín dụng
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đối với học sinh, sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội
1.2.2.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
1.2.2.2. Môi trường kinh tế.
1.2.2.3. Năng lực, nhận thức của khách hàng
1.2.2.4. Nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức hoạt động của ngân hàng
1.2.2.5. Các nhân tố khác
1.3. Kinh nghiệm của một số nước trong việc nâng cao hiệu quả cho vay học sinh sinh viên và bài học rút ra đối với NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp thống kế kinh tế
2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu:
2.2.2.1. Sử dụng tài liệu thứ cấp:
2.2.2.2. Đối với tài liệu sơ cấp:
2.2.2.3. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
2.2.2.4. Phương pháp phân tích tài liệu.
2.2.3. Phương pháp chuyên gia.
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu vào như:
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu ra (chỉ tiêu hiệu quả)
2.4. Khung phân tích của luận văn
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh:
3.1.2. Tính hình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.1.3. Khái quát về NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
3.2. Thực trạng hiệu quả cho vay học sinh sinh viên của NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
3.2.1. Tình hình cho vay học sinh sinh viên
3.2.1.1. Doanh số cho vay cho vay HSSV giai đoạn 2009 - 2011.
3.2.1.2. Doanh số thu nợ cho vay HSSV tại NHCSXH giai đoạn 2009 - 2011
3.2.1.3. Về tổng dư nợ cho vay HSSV giai đoạn 2009-2011
3.2.2. Phân tích hiệu quả của chương trình cho vay HSSV của NHCSXH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.3. Đánh giá hiệu quả cho vay học sinh sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Những thành tựu chủ yếu.
3.3.1.1. Quy mô và hiệu quả hoạt động của chương trình cho vay HSSV trên địa bàn ngày càng tăng lên.
3.3.1.2. Chương trình có tác động tích cực đối với các hộ gia đình và học sinh sinh viên
3.3.1.3. Chương trình cũng góp phần hoàn thiện công tác quản lý hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội
3.3.1.4 Chương trình cho vay HSSV đã thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn
3.3.2. Những hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình.
3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
3.3.3.1. Môi trường chính sách chưa hoàn thiện
3.3.3.2. Do tình hình kinh tế của đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn nêu ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay HSSV.
3.3.3.3. Năng lực của đối tượng tham gia chương trình còn hạn chế.
3.3.3.4. Năng lực trình độ của NHSCXH tỉnh còn nhiều hạn chế.
3.3.3.5. Sự phối hợp giữa các cấp các ngành chưa chặt chẽ:
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ.
4.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả cho vay đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ những năm tới
4.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ những năm tới.
4.1.1.1. Về phát triển kinh tế.
4.1.1.2. Về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.1.2 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
4.1.2.1. Mục tiêu tổng thể của Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020
4.1.2.2. Phương hướng hoạt động của NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.1.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả cho vay đối với HSSV của NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với học sinh sinh viên của NHCSXH tỉnh Phú Thọ những năm tới.
4.2.1.Nhóm giải pháp đối với NHCSXH
4.2.1.1. Bám sát diễn biến thị trường
4.2.1.2. Củng cố chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, vì đây được xác định là mắc xích quan trọng trong hệ thống NHCSXH góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong đó có việc triển khai chương trình cho vay HSSV. Cụ thể:
4.2.1.3. Nâng cao chất lượng , hiệu quả hoạt động của các tổ giao dịch lưu động cấp xã để công khai hoá, xã hội hoá chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với học sinh sinh viên, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
4.2.1.4. Về tổ chức cho vay:
4.2.1.5. Kết hợp nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi nợ
4.2.2.Nhóm giải pháp đối với HSSV
4.2.3. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định 157 của thủ tướng chính phủ
4.2.4. Một số giải pháp khác:
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Với Ngân hàng Nhà nước
4.3.2. Với Ngân hàng chính sách xã hội
4.3.3. Kiến nghị với Chính quyền, Hội đoàn thể các cấp và các cơ quan liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan