[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Khung lý thuyết nghiên cứu của luận án
4. Phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu
5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
6. Những đóng góp mới chủ yếu của luận án
7. Kết cấu của luận án
CHUƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2013
3.1. Hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu đƣợc sử dụng đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.2. Đánh giá thực trạng cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.1. Năng lực tài chính
3.3.2. Năng lực công nghệ
3.3.3. Nhân lực
3.3.4. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức
3.3.5. Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng
3.3.6. Thương hiệu
3.3.7. Khả năng hợp tác với các NHTM
3.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Những hạn chế.
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan