[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá, khoanh vùng chất lượng không khí theo Chỉ số AQI và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá, khoanh vùng chất lượng không khí theo Chỉ số AQI và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM VÀ SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở HÀ NỘI
1.1. Tổng quan về mô hình đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số chất lượng không khí
1.2. Tổng quan về ô nhiễm không khí ở Hà Nội
Chương 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
2.1. Mô hình chỉ số chất lượng không khí cơ bản, đơn lẻ AQIi
2.2. Phân chia các mức ô nhiễm không khí theo chỉ số chất lượng không khí
2.3. Chỉ số chất lượng không khí tổng hợp AQI0
2.4. Đề xuất 2 mô hình tính toán chỉ số chất lượng không khí tổng hợp AQI0
2.4.1. Mô hình 1 – Mô hình tính chỉ số chất lượng không khí tổng hợp theo trị số trung bình cộng các chỉ số đơn lẻ có trọng số
2.4.2. Mô hình 2 – Mô hình trung gian của mô hình trung bình cộng và mô hình lấy trị số chỉ số đơn lẻ lớn nhất
2.5. Xác định các điều kiện để áp dụng phù hợp đối với mô hình tính AQI0
Chương 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM AQUIS ĐỂ TÍNH TOÁN, ĐÁNH GIÁ VÀ KHOANH VÙNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI THEO CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI)
3.1. Xây dựng phần mềm phân mức và khoanh vùng ô nhiễm không khí Hà Nội theo các chỉ số chất lượng không khí (AQI)
3.2. Mô tả dữ liệu, số liệu được sử dụng trong luận án
3.3. Kết quả tính toán và thảo luận
3.3.1. Kết quả tính toán khoanh vùng ô nhiễm không khí Hà Nội theo chỉ số chất lượng không khí đơn lẻ
3.3.2. Kết quả tính toán khoanh vùng ô nhiễm không khí theo chỉ số chất lượng không khí tổng hợp (AQI0) theo các mô hình tính toán khác nhau
Chương 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ QUẢN LÝ ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
4.1. Tăng cường năng lực quản lý về môi trường không khí của cơ quan quản lý môi trường thành phố và các quận, huyện, phường, xã của thành phố Hà Nội
4.2. Đẩy mạnh thực thi các quy định pháp luật về BVMT không khí
4.3. Ưu tiên đầu tư cho hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí thành phố Hà Nội
4.4. Các giải pháp kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông và ô nhiễm bụi từ hoạt động xây dựng (xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng)
4.5. Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí Hà Nội tại các địa bàn cấp bách
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan