[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Những đóng góp mới của luận án
5. Cấu trúc luận án
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Trên thế giới
1.2. Ở Việt Nam
1.3. Thảo luận xác định vấn đề nghiên cứu
CHƯƠNG 2: GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Khái quát phương pháp tiếp cận
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm cấu trúc rừng lá rộng thường xanh khu vực nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và tính đa dạng loài thực vật
3.1.2. Quy luật phân bố số cây theo cỡ kính (N/D)
3.1.3 Quy luật tương quan giữa chiều cao và đường kính (H/D)
3.2. Phân nhóm loài theo một số đặc trƣng sinh trƣởng
3.3. Mô hình tãng trưởng đường kính, quá trình chết và quá tái sinh bổ sung lâm phần rừng tự nhiên khu vực nghiên cứu
3.3.1. Mô hình tăng trưởng đường kính lâm phần
3.3.2. Mô hình quá trình chết
3.3.3. Mô hình tái sinh bổ sung
3.4. Mô hình động thái cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên lá rộng thƣờng xanh khu vực nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên khu vực nghiên cứu
1.2. Phân nhóm loài theo một số đặc trưng sinh trưởng
1.3. Xây dựng các mô hình tăng trưởng đường kính, quá trình chết và quá trình tái sinh bổ sung
1.4. Mô phỏng dự đoán động thái cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên khu vực nghiên cứu
2. Tồn tại
3. Khuyến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan