[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Đặt vấn đề
2. Tính cấp thiết
3. Những đóng góp mới của luận án
4. Bố cục luận án
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa và gánh nặng bệnh tật BPTNMT
1.2. Chức năng hô hấp trong BPTNMT
1.3. Triệu chứng lâm sàng trong BPTNMT
1.4. Tương quan chức năng hô hấp và triệu chứng lâm sàng
1.5. Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT
1.6. Phương pháp thống kê phân tích thành phần chính (PCA)
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Cỡ mẫu
2.3. Đối tượng nghiên cứu
2.4. Biến số nghiên cứu
2.5. Phân tích thống kê
2.6. Vấn đề đạo đức
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tương quan đơn biến giữa FEV1, FEV1/FVC, sGaw, FRC, RV/TLC với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp
3.2. Tương quan đơn biến giữa mMRC và CCQ với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, đợt cấp
3.3. Tương quan đơn biến giữa FEV1, sGaw, FRC
3.4. Tương quan đa biến giữa FEV1, FEV1/FVC, sGaw, FRC, RV/TLC, mMRC, BDI, 6MWD, CCQ, SGRQ, đợt cấp
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Tương quan đơn biến giữa FEV1, FEV1/FVC, sGaw, FRC, RV/TLC với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp
4.2. Tương quan đơn biến giữa mMRC và CCQ với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, đợt cấp
4.3. Tương quan đơn biến giữa FEV1, sGaw, FRC
4.4. Tương quan đa biến giữa FEV1, FEV1/FVC, sGaw, FRC, RV/TLC, mMRC, BDI, 6MWD, CCQ, SGRQ, đợt cấp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan