[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
1.1.1. Khái niệm về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2.1. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới giá đất ở
1.2.2. Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến giá đất ở
1.2.3. Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến giá đất ở
1.2.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng tới giá ở
1.3. Phương pháp xác định giá đất
1.3.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
1.3.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
1.3.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
1.4. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
1.4.1. Giai đoạn trước năm 1946
1.4.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
1.4.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
1.4.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
1.5. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
1.5.1. Quản lý về giá đất ở Việt nam
1.5.2. Quản lý giá đất ở một số nước
Chương 2 : ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013
2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
2.3.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
2.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Điều kiện tự nhiên tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất thị xã Phúc Yên năm 2013
3.1.3. Tình hình sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và định giá đất thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013
3.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 – 2013
3.2.1. Giá đất ở qui định trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 40
3.2.2. Thực trạng giá đất ở của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 – 2013
3.3.1. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013
3.3.2.Các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2009-2013.
3.3.3. Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2009-2013.
3.3.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2009-2013.
3.4. Đánh giá mối quan hệ của một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị của thị xã Phúc Yên giai đoạn 2009-2013.
3.4.1. Tuổi, nghề nghiệp, trình độ, thu nhập ảnh hưởng đến giá đất ở
3.4.2. Các yếu tố liên quan đến thửa đất ảnh hưởng đến giá đất ở
3.4.3. Yếu tố pháp lý của thửa đất ảnh hưởng đến giá đất
3.5. Đề xuất một số giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan