[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những bài toán tổng hợp về các đường conic


[/kythuat]
[tomtat]
Những bài toán tổng hợp về các đường conic
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1.      Các đường bậc hai
1.1.           Đường tròn
1.1.1.     Định nghĩa
1.1.2.     Phương trình chính tắc của đường tròn
1.2.           Đường elip
1.2.1.     Định nghĩa
1.2.2.     Thuật toán xây dựng phương trình chính tắc của elip
1.2.3.     Dạng đồ thị của elip
1.2.4.     Tâm sai của elip
1.3.           Đường hypebol
1.3.1.     Định nghĩa
1.3.2.     Thuật toán xây dựng phương trình chính tắc của hypebol
1.3.3.     Dạng đồ thị của hypebol
1.3.4.     Tâm sai của hypebol
1.4.           Đường parabol
1.4.1.     Định nghĩa
1.4.2.     Thuật toán xây dựng phương trình chính tắc của parabol
1.4.3.     Dạng đồ thị của parabol
1.5.           Khảo sát phương trình bậc hai tổng quát
1.5.1.     Phép tịnh tiến của hệ trục tọa độ
1.5.2.     Phép quay của hệ trục tọa độ
1.5.3.     Phép biến hình tổng hợp
1.5.4.     Ý nghĩa hình học của phương trình bậc hai tổng quát
2.      Bài toán tổng hợp về các đường conic
2.1.           Bài toán tổng hợp về các đường elip
2.2.           Bài toán tổng hợp về các đường hypebol
2.3.           Bài toán tổng hợp về các đường parabol
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan