[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Giới thiệu về Staphylococcus aureus
1.2.1. Phân loại
1.2.2. Hình thái, đặc điểm sinh hóa
1.2.3. Các độc tố của Staphylococcus aureus
1.3. Độc tố ruột Staphylococcal enterotoxin B
1.3.1. Đặc điểm cấu trúc
1.3.2. Cơ chế gây độc
1.3.3. Những triệu chứng thường gặp
1.3.4. Các phương pháp phát hiện S. aureus và SEB
1.3.5. Protein tái tổ hợp SEB và tiềm năng ứng dụng
1.4. Hệ biểu hiện gen
1.4.1. Hệ biểu hiện E. coli
1.4.2. Chủng biểu hiện E. coli BL21(DE3)
1.4.3. Vector biểu hiện pET22b(+)
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, trang thiết bị và dụng cụ nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Môi trường nuôi cấy
2.1.4. Thiết bị máy móc
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Tách chiết DNA tổng số
2.2.2. Phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction)
2.2.3. PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (Colony – PCR)
2.2.4. Tách dòng bằng vector pJET1.2/blunt
2.2.5. Xác định trình tự acid nucleic
2.2.6. Tạo đột biến điểm định hướng theo phương pháp Mega-primer
2.2.7. Phản ứng nối ghép gen
2.2.8. Phương pháp biến nạp DNA plasmid vào tế bào khả biến Escherichia coli
2.2.9. Phương pháp tách chiết DNA plasmid
2.2.10. Cắt plasmid bằng enzym giới hạn
2.2.11. Tinh sạch phân đoạn DNA
2.2.12. Phương pháp biểu hiện gen đích trong chủng E. coli BL21(DE3)
2.2.13. Phương pháp điện di DNA trên gel agarose
2.2.14. Phương pháp điện di protein trên gel polyacrylamide
2.2.15. Phương pháp tinh sạch protein tái tổ hợp
2.2.16. Phương pháp định lượng protein theo phương pháp Bradford
2.2.17. Phương pháp kiểm tra độc tính của protein tái tổ hợp
2.2.18. Phương pháp Western blot
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tách chiết DNA tổng số S. aureus và nhân dòng gen seb
3.1.1. Tách chiết DNA tổng số S. aureus
3.1.2. Nhân dòng gen seb
3.1.3. Xác định trình tự gen seb
3.2. Tạo đột biến điểm trên gen seb
3.2.1. Tạo gen seb đột biến
3.2.2. Xác định trình tự gen seb đột biến
3.3. Thiết kế vector biểu hiện pET22b(+) mang gen seb đột biến
3.3.1. Thiết kế vector pET22(b+) mang gen seb đột biến
3.3.2. Giải trình tự gen seb đột biến trên vector biểu hiện
3.4. Tối ưu các điều kiện biểu hiện gen seb đột biến trong tế bào E. coli BL21 và tinh sạch protein mtSEB
3.4.1. Biểu hiện gen seb đột biến trong tế bào E. coli BL21
3.4.2. Tối ưu các điều kiện biểu hiện gen seb đột biến
3.4.3. Tinh sạch ptotein tái tổ hợp mtSEB
3.4.4. Xác định hàm lượng protein mtSEB theo phương pháp Bradford
3.5. Đánh giá tính kháng nguyên của protein mtSEB
3.6. Đánh giá độc tính của protein mtSEB trên động vật thử nghiệm
3.6.1. Đánh giá độc tính giữa protein wtSEB và mtSEB ở liều tiêm 1xLD50 và lô đối chứng
3.6.2. Đánh giá độc tính giữa protein wtSEB và mtSEB ở liều tiêm 3xLD50
3.6.3. Đánh giá độc tính giữa protein wtSEB và mtSEB ở liều tiêm 10xLD50
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan