[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.Cơ sở lý luận
1.1. Một số khái niệm thuật ngữ
1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
1.4. Tổng quan về đa dạng sinh học
CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm
2.2. Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận
2.2.1. Đặc điểm tự nhiên
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Phương pháp luận
3.2.1. Tiếp cận hệ thống
2.2.2. Tiếp cận hệ sinh thái
3.2.3. Vận dụng phương pháp luận vào thực tế khu vực nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Thu thập tài liệu thứ cấp:
3.3.2. Khảo sát thực địa/phỏng vấn
3.3.3. Phương pháp chồng xếp lớp bản đồ
3.3.4. Phương pháp phân tích SWOT
3.3.5. Phương pháp DPSIR
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Hiện trạng khai thác titan tỉnh Bình Thuận
3.2. Hiện trạng đa dạng sinh học ven biển Bình Thuận
3.3. Các chức năng, dịch vụ của hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận
3.3.1. Làm giảm năng lượng của gió, sóng biển và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
3.3.2. Điều hòa nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất
3.3.3. Cải thiện đặc tính lý, hóa của đất:
3.3.4. Lưu giữ và cung cấp nguồn nước ngọt cho khu vực ven biển
3.3.5. Môi trường sống cho các loài sinh vật
3.3.6. Cung cấp lương thực, thực phẩm và các sản phẩm cần thiết khác.
3.3.7. Cung cấp các giá trị thẩm mỹ, giải trí, du lịch, lịch sử
3.4. Phân tích DPSIR
3.5. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo tồn.
3.6. Đề xuất các giải pháp nhằm mục đích bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên tại tỉnh Bình Thuận
3.6.1. Các tác động môi trường
3.6.2. Đề xuất giải pháp
KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan