[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LỢI THẾ SO SÁNH
1.1. Một số vấn đề lý luận về lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng nông sản
1.1.1. Xuất khẩu: Khái niệm và vai trò
1.1.2. Các lý thuyết về lợi thế so sánh
1.1.3. Hàng nông sản và các loại hàng nông sản xuất khẩu
1.1.4. Nội dung phân tích lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng nông sản
1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế so sánh hàng nông sản xuất khẩu
1.2.1. Nhân tố thuộc về sản xuất:
1.2.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức hoạt động xuất khẩu
1.2.3. Nhân tố thuộc về nhà nƣớc:
1.2.4. Nhân tố quốc tế
1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về phát huy lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng nông sản của một số nước và bài học cho Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.3.2. Bài học cho Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung phân tích của luận văn
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Đo lường mức độ lợi thế so sánh
2.3.2. Đo lường mức độ chuyên môn hóa xuất khẩu
2.3.3. Phân tích tính ổn định trong cơ cấu lợi thế so sánh tổng thể
2.3.4. Tính ổn định trong cơ cấu lợi thế so sánh giữa các ngành và trong nội bộ từng ngành
Chương 3: PHÂN TÍCH LỢI THẾ SO SÁNH HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU
3.1. Giới thiệu về thị trường EU
3.1.1. Lịch sử ra đời của EU
3.1.2. Sơ lược về thị trƣờng EU
3.2. Tổng quan về xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
3.3. Phân tích lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU
3.3.1. Kết quả về chỉ số RCA của Việt Nam
3.3.2. Mức độ chuyên môn hóa xuất khẩu của Việt Nam
3.3.3. Sự chuyển biến trong cơ cấu lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
3.4. Đánh giá về lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
3.4.1. Những điểm mạnh và yếu về lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
3.4.2. Nguyên nhân yếu kém
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ SO SÁNH HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU
4.1. Triển vọng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường EU những năm tới
4.1.1. Quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước về xuất khẩu hàng nông sản những năm tới
4.1.2. Dự báo nhu cầu hàng nông sản nhập khẩu của thị trường EU những năm tới
4.2. Phương hướng nâng cao lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU những năm tới
4.3. Những giải pháp chủ yếu để phát huy lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam
4.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
4.3.2. Nhóm giải pháp tăng cường tổ chức hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
4.3.3. Tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước cho xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
4.3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường EU
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan