[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hạ Long


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hạ Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Sự hình thành và phát triển của tín dụng tiêu dùng
1.1.1. Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Tín dụng tiêu dùng
1.2. Quản lý tín dụng tiêu dùng và các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tín dụng tiêu dùng
1.2.1. Khái niệm về quản lý tín dụng tiêu dùng
1.2.2. Nội dung của quản lý tín dụng tiêu dùng
1.2.3. Hiệu quả quản lý tín dụng tiêu dùng và tiêu chí đánh giá Hiệu quả quản lý tín dụng tiêu dùng
1.3. Kinh nghiệm quản lý tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng thương mại uy tín hiện nay ở trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng nước ngoài
1.3.2. Bài học đối với Vietcombank
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực trạng quản lý tín dụng tiêu dùng
2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng tiêu dùng
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẠ LONG
3.1. Khái quát về ngân hàng Vietcombank Hạ Long
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
3.1.3. Các sản phẩm dịch vụ
3.1.4. Cơ cấu tổ chức, quản lý nhà máy
3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.2. Thực trạng quản lý tín dụng tiêu dùng của Vietcombank Hạ Long
3.2.1. Các quy trình, quy định về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Ngoại thương Hạ Long
3.2.2. Hiệu quả quản lý tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank chi nhánh Hạ Long
3.2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý tín dụng tiêu dùng qua phân tích chất lượng tín dụng tiêu dùng của Vietcombank chi nhánh Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.3. Đánh giá của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Hạ Long
3.3.1. Thông tin chung về mẫu điều tra
3.3.2. Đánh giá của Khách hàng tới tín dụng tiêu dùng của Vietcombank Hạ Long
3.4. Một số nhận xét rút ra từ đánh giá công tác quản lý và kết quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Hạ Long giai đoạn 2012 - 2014
3.4.1. Những kết quả được
3.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẠ LONG
4.1. Định hướng hoạt động của Vietcombank
4.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm tới
4.1.2. Định hướng phát triển tín dụng của Vietcombank Hạ Long đến năm 2020 . 101
4.2. Các giải pháp tăng cường quản lý tín dụng tiêu dùng tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp với nhu cầu của dân cư trên địa bàn
4.2.2. Đa dạng hoá phương thức cho vay tiêu dùng
4.2.3. Thí điểm một số sản phẩm cho vay mới với vai trò hướng dẫn tiêu dùng cho cộng đồng dân cư
4.2.4. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình cho vay tiêu dùng của Vietcombank
4.2.5. Mở rộng và đa dạng hóa các đối tượng cho vay
4.2.6. Đơn giản thủ tục cho vay tạo điều kiện để khách hàng dễ tiếp cận vốn
4.2.7. Nâng cao dư nợ cho vay tiêu dùng bền vững
4.2.8. Tin học hóa nghiệp vụ quản lý tín dụng tiêu dùng
4.2.9. Phân loại dư nợ, phân tích đánh giá khách hàng theo từng quý để đề phòng và xử lý rủi ro tín dụng sớm nhất
4.2.10. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng của cán bộ quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ trực tiếp cho vay tiêu dùng
4.2.11. Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác Marketing đối với sản phẩm tín dụng tiêu dùng
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Với ngân hàng nhà nước Việt Nam
4.3.2. Với Vietcombank
4.3.3. Với các cơ quan ở địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan