[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của đề tài
6. Kết cấu luận văn
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.2. Tín dụng ngân hàng
1.1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại và nền kinh tế
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng
1.2. Khái niệm, nội dung quản lý rủi ro tín dụng và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng
1.2.1. Khái niệm Quản lý rủi ro tín dụng
1.2.2. Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng
1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế giới, ngân hàng thương mại trong nước và bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
1.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại trên thế giới
1.3.3. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn
2.3.2. Chỉ tiêu nợ xấu
2.3.3. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
2.3.4. Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro
2.3.5. Mức độ tập trung tín dụng
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN - HÀ NỘI
3.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội trong những năm gần đây
3.1.1. Khái quát về hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
3.1.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội thời gian qua
3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội thời gian qua
3.2.1. Xác định giới hạn rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
3.2.2. Thực trạng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội thời gian qua
3.2.3. Bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
3.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
3.3.1. Thành công và yếu kém về quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
3.3.2. Bài học rút ra qua quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội thời gian qua
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN - HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
4.1. Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội trong thời gian tới
4.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội trong thời gian tới
4.1.2. Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội trong thời gian tới
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
4.2.1. Xây dựng chiến lược về con người đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng trong điều kiện mới
4.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và giám sát khách hàng
4.2.3. Thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay
4.3. Kiến nghị các điều kiện hỗ trợ Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội quản lý tốt rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh
4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Nam
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
4.3.3. Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan