[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN
1.1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
1.1.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN
1.1.5. Công cụ quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của tỉnh Hƣng Yên
1.2.2. Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của huyện Văn Lâm
1.2.3. Bài học kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN ở một số địa phương
1.2.4. Bài học kinh nghiệm đối với huyện Văn Lâm thông qua kinh nghiệm các địa phương
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.5. Khung phân tích đề tài
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu lập kế hoạch phân bổ vốn
2.3.2. Chỉ tiêu thanh toán vốn đầu tư
2.3.3. Chỉ tiêu về quyết toán vốn đầu tư
2.3.4. Chỉ tiêu phân tích về hoạt động giám sát, thanh tra
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2014
3.1. Khái quát đặc điểm, kinh tế xã hội huyện văn lâm
3.1.1. Vị trí địa lý, dân số, lao động, thu nhập và việc làm
3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của huyện Văn Lâm
3.1.3. Thuận lợi và hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của huyện Văn Lâm giai đoạn năm 2012-2014
3.2.1. Lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.2.2. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
3.2.3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
3.2.4. Hoạt động giám sát, thanh tra quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.3.2. Đánh giá kết quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.3.3. Hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
3.4. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản lý vốn XDCB từ NSNN của huyện văn lâm giai đoạn năm 2012-2014
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020
4.1. Bối cảnh, quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển của huyện văn lâm
4.1.1. Bối cảnh kinh tế, xã hội tác động đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
4.1.2. Quan điểm và định hướng về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của huyện Văn Lâm
4.1.3. Mục tiêu phát triển phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm
4.2. Giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của huyện Văn Lâm giai đoạn năm 2015-2020
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch
4.2.2. Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và hoàn thiện khâu xác định chủ trương đầu tư
4.2.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp và uỷ quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền cấp huyện
4.2.4. Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm cá nhân tham gia quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
4.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư XDCB
4.2.6. Cải tiến công tác kế hoạch vốn đầu tư hàng năm
4.2.7. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt dự án
4.2.8. Nâng cao chất lượng công tác thanh toán vốn và quyết toán dự án hoàn thành
4.2.9. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu
4.2.10. Tổ chức tốt công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch cho các công trình xây dựng
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương
4.3.2. Đối với tỉnh Hưng Yên
4.3.3. Đối với huyện Văn Lâm
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan