[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế điều khiển hệ quá trình đa biến và nâng cao chất lượng bằng bộ điều khiển mờ lai


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế điều khiển hệ quá trình đa biến và nâng cao chất lượng bằng bộ điều khiển mờ lai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu của luận văn.
2.Nội dung của luận văn.
Chương I: GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐA BIẾN: TRONG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
1.1. Các khái niện cơ bản về quá trình và điều khiển quá trình
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Mục đích và yêu cầu của điều khiển quá trình
1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống ĐKQT
1.2.1. Cấu trúc cơ bản của một HT ĐKQT
1.2.2. Các thành phần cơ bản của hệ điều khiển quá trình
1.3. Các hệ điều khiển đa biến trong công nghiệp
1.3.1. Giới thiệu chung:
1.3.2. Một số quá trình đa biến tiêu biểu
1.4. Kết luận chương I
Chương II: LỰA CHỌN VÀ MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN
2.1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu của luận văn
2.1.1. Xây dựng mô hình quá trình
2.1.2. Các ví dụ:
2.2. Xây dựng các phương trình mô hình
2.2.1. Mô hình đầy đủ của bình trộn quá trình
2.2.2. Phương trình cân bằng vật chất:
2.2.3. Bậc tự do của hệ thống
2.2.4. Mô hình hàm truyền đạt
2.3. Kết luận chương II:
Chương III: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN MỨC VÀ NHIỆT ĐỘ CHO QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN
3.1. Cấu trúc mô hình thông dụng của hệ ĐKQT
3.2. Mô hình ĐKQT đa biến
3.3. Các phương pháp xác định tham số PID
3.3.1. Phương pháp tối ưu độ lớn
3.3.2. Phương pháp tối ưu đối xứng
3.4. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng mô phỏng trên Matlab – Simulink
3.4.1. Cấu trúc mô phỏng:
3.4.2. Kết quả mô phỏng
3.5. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng thí nghiệm
3.5.1. Cấu hình thực nghiệm về điều khiển mức tại trung tâm thí nghiệm:
3.5.2. Giới thiệu về mô hình thực nghiệm:
3.5.3. Các kết quả thực nghiệm:
3.5.4. So sánh với kết quả mô phỏng:
3.6. Kết luận chương III
Chương IV: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN MỨC CHO ĐỐI TƯỢNG ĐA BIẾN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI
4.1. Cấu trúc một bộ điều khiển mờ
4.1.1. Mờ hoá
4.1.3. Khối luật mờ và khối hợp thành
4.1.3.1. Các bước xây dựng luật hợp thành khi có nhiều điều kiện
4.2. Các bộ điều khiển mờ
4.2.1. Bộ điều khiển mờ tĩnh:
4.2.2. Bộ điều khiển mờ động
4.3. Bộ điều khiển mờ lai
4.3.1. Sơ đồ mô phỏng
4.3.2.Các biến vào ra
4.3.3. Kết quả mô phỏng
4.4. Nhận xét:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan