[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài
2.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước
3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
4. Câu hỏi nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Khung nghiên cứu
6.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
6.3. Phương pháp nghiên cứu
7. Những đóng góp khoa học của luận án
8. Kết cấu luận án
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DNNN
1.1. Tổng quan về vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước
1.1.1. Doanh nghiệp Nhà nước
1.1.2. Vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước
1.1.2.1 Khái niệm vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước
1.1.2.2 Đặc điểm vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước
1.2. Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.1. Khái niệm quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.2. Mục tiêu quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.3. Nguyên tắc quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.4. Nội dung quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.4.1. Chính sách, quy định pháp luật về vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.4.2. Tổ chức bộ máy quản lý vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.4.3. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về
vốn Nhà nước tại DNNN
1.2.5. Đánh giá quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN
1.2.5.1. Mục tiêu đánh giá
1.2.5.2. Tiêu chí đánh giá
1.2.5.3. Phương pháp đánh giá quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN thông qua điều tra, phỏng vấn
1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại DNNN
1.2.6.1 Các yếu tố thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước
1.2.6.2 Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp Nhà nước
1.2.6.3 Các yếu tố khách quan
1.3 Kinh nghiệm nước ngoài về quản lý vốn Nhà nước tại các DNNN
1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
1.3.1.1. Chính sách đầu tư vốn của Chính phủ vào các Doanh nghiệp Nhà nước
1.3.1.2. Xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước đối với vốn Nhà nước và việc xác định các chức năng quản lý cho bộ máy đó
1.3.2. Kinh nghiệm của Singapore
1.3.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
1.3.3.1. Mục tiêu và chính sách đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp
1.3.3.2. Cơ chế giám sát của Nhà nước đối với hoạt động của DNNN
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Tổng quan về các Tổng công ty xây dựng Nhà nước tại Việt Nam
2.1.1. Sự hình thành các Tổng công ty xây dựng Nhà nước tại Việt Nam
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.1.3. Mô hình tổ chức của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2. Khái quát chung về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh của các Tổng
công ty xây dựng Nhà nước
2.2.1. Nguồn vốn tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu
2.2.1.2 Vốn Nhà nước đầu tư tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.2. Nợ phải trả và khả năng đảm bảo nợ của các Tổng công ty xây dựng
2.2.2.1. Về nợ phải trả
2.2.2.2. Về khả năng đảm bảo nợ
2.2.3. Sử dụng vốn tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.3.1. Quy mô đầu tư:
2.2.3.2. Khoản phải thu của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.4.1. Tình hình doanh thu
2.2.4.2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.2.4.3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước của các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3. Thực trạng cơ chế quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
2.3.1. Thực trạng các chính sách, quy định pháp luật về vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.1.1. Chính sách cấp phát, đầu tư và huy động vốn
2.3.1.2. Chính sách sử dụng vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.1.3. Chính sách phân phối lợi nhuận tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.2. Bộ máy quản lý vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.3. Việc kiểm tra, giám sát vốn Nhà nước đầu tư tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.3.1. Đối tượng giám sát
2.3.3.2. Chủ thể giám sát đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.3.3. Nội dung giám sát đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.3.3.4. Phương thức giám sát đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.4. Kết quả điều tra chuyên gia về quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu
2.4.2. Dữ liệu nghiên cứu
2.4.3. Kết quả điều tra chuyên gia
2.4.3.1. Thống kê mô tả
2.4.3.2. Kết quả phân tích nhân tố (EFA) và kiểm định lại kết quả
2.4.3.3. Kết quả kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm về phương án tách chức năng chủ sở hữu Nhà nước với chức năng quản lý Nhà nước.
2.5. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.5.1. Phương pháp nghiên cứu
2.5.2. Các giả thuyết nghiên cứu
2.5.3. Mô hình nghiên cứu
2.5.4. Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm
2.5.5. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm
2.5.6. Một số hàm ý về chính sách qua kết quả nghiên cứu thực nghiệm
2.6. Đánh giá chung về quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
2.6.1. Thành công
2.6.2. Hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
3.1. Bối cảnh tác động đến quản lý vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020
3.2. Quan điểm, mục tiêu và định hướng hoàn thiện quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020
3.2.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.2.2. Mục tiêu hoàn thiện quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.2.3. Định hướng hoàn thiện quản lý của Nhà nước đối vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020
3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện chức năng đại diện của chủ sở hữu Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.1.1. Tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu góp phần tăng cường hiệu quả quản lý vốn Nhà nước.
3.3.1.2. Tăng cường quyền và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng giám sát các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước
3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.2.1. Nâng cao tính hiệu lực của cơ chế giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.2.2. Nâng cao hiệu quả giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.2.3. Hoàn thiện phương thức của cơ chế giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.3. Nhóm giải pháp tách chức năng chủ sở hữu Nhà nước với chức năng quản lý Nhà nước và mô hình tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.3.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý
3.3.3.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý Nhà nước đối với DNNN .... 153
3.3.4. Đổi mới phương thức quản lý Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.4.1. Cải cách hành chính trong công tác quản lý vốn của Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước
3.3.4.2. Hoàn thiện các công cụ quản lý Nhà nước đối với các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.4.3. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.4.4. Chế độ trách nhiệm của quản lý Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.5. Đổi mới quy trình đầu tư và xây dựng tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.3.6. Tăng cường quản trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước
3.4. Các giải pháp khác
3.4.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền sở hữu
3.4.2. Chế tài đối với Doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả
3.4.3. Minh bạch hóa hoạt động tài chính và tài trợ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
PHỤ LỤC
PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan