[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP          
1.1 Đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
1.1.1 Khái niệm đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP
1.1.2 Tính cần thiết đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
1.1.3 Nội dung đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP  
1.1.4 Tiêu chí đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP          
1.2 Quản lý nhà nước về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
1.2.1 Một số quan điểm về QLNN
1.2.2 Khái niệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP      
1.2.3 Mục tiêu QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
1.2.4 Nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP        
1.2.5 Mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP           
1.2.6 Tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP    
1.2.7 Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP
1.3 Kinh nghiệm quốc tế đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM      
1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc         
1.3.2 Kinh nghiệm của Thái Lan   
1.3.3 Kinh nghiệm của Xinh-ga-po          
1.3.4 Kinh nghiệm của Ma-lay-xi-a
1.3.5 Bài học kinh nghiệm về QLNN đối với đa dạng hóa HĐTD       
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QLNN VỀ ĐA DẠNG HOÁ HĐTD CỦA CÁC  NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GIAI ĐOẠN 2006-2012
2.1 Tổng quan về các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM
2.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM
2.1.2 Hoạt động của các TCTD trên địa bàn TP.HCM
2.2 Thực trạng đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012
2.2.1 Thực trạng đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng
2.2.2 Thực trạng đa dạng hóa các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng
2.2.3 Đánh giá kết quả đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM          
2.3 Thực trạng QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
2.3.1 Các cơ quan QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP   
2.3.2 Định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP
2.3.3 Ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
2.3.4 Điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP          
2.3.5 Kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM           
2.3.6 Thành tựu đạt được và hạn chế cần khắc phục qua QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM          
2.3.7 Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM        
2.3.8 Đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM    
TÓM TẮT CHƯƠNG 2       
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNN VỀ ĐA DẠNG HÓA HĐTD CỦA CÁC NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2020        
3.1 Mục tiêu, quan điểm và định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020
3.1.1 Những định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành ngân hàng và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay      
3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020     
3.1.3 Quan điểm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020  
3.1.4 Định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020
3.2 Giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đến năm 2020 
3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về đa dạng hóa HĐTD       
3.2.2 Nhóm giải pháp về định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD
3.2.3 Nhóm giải pháp về điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD
3.2.4 Nhóm giải pháp về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP
3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp
3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ           
3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN      
3.3.3 Kiến nghị đối với các cơ quan QLNN trên địa bàn TP.HCM
3.3.4 Kiến nghị đối với các NHTMCP
3.3.5 Kiến nghị đối với KH
TÓM TẮT CHƯƠNG 3       
KẾT LUẬN   
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ       
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan