[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Những luận điểm bảo vệ
9. Những đóng góp mới của luận án
10. Kết cấu của luận án
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
1.1. Tổng quan về nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Đào tạo
1.2.3. Quản lý đào tạo
1.2.4. Cao cấp lý luận chính trị
1.3. Cán bộ dân tộc thiểu số và yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trong bối cảnh hiện nay
1.3.1. Cán bộ dân tộc thiểu số
1.3.2. Tầm quan trọng của công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay
1.3.3. Năng lực hoạt động thực tiễn: điểm mấu chốt trong chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số
1.4. Những tiếp cận về quản lý đào tạo và sự vận dụng vào quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số.
1.4.1. Tiếp cận chung về đào tạo và quản lý đào tạo
1.4.2. Tiếp cận CIPO
1.4.3. Các chức năng quản lý đào tạo
1.4.4. Vận dụng các tiếp cận vào quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số
1.5. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo cán bộ, công chức và một số kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
2.1. Giới thiệu chung về khảo sát để phân tích thực trạng
2.2. Khái quát về Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
2.3. Học viện Chính trị khu vực III
2.4. Thực trạng quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số ở Học viện chính trị khu vực III
2.4.1. Nhận xét về chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
2.4.2. Nhận xét về công tác học viên
2.4.3. Nhận xét về công tác giảng viên
2.4.4. Nhận xét về cơ sở vật chất - kỹ thuật
2.4.5. Nhận xét về cơ chế phối hợp
2.5. Đánh giá chung
2.5.1. Những thành tựu cơ bản
2.5.2. Những bất cập
2.5.3. Những thuận lợi
2.5.4. Những khó khăn
2.5.5. Phân tích nguyên nhân
Kết luận chương 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
3.1. Định hướng chung và các nguyên tắc chọn lựa giải pháp
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Các nguyên tắc trong xây dựng giải pháp
3.2. Các giải pháp quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3.2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức tới mọi lực lượng về tầm quan trọng của công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số
3.2.2. Phát triển chương trình theo hướng tăng cường năng lực hoạt động thực tiễn
3.2.3. Kế hoạch hóa công tác đào tạo và quản lý đào tạo theo xu thế phát triển nguồn nhân lực cán bộ DTTS đáp ứng yêu cầu của địa phương
3.2.4. Xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo năng lực thực hiện chương trình đào tạo theo hướng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho người học
3.2.5. Hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu đào tạo
3.2.6. Tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp quản lý đào tạo cán bộ DTTS trong và ngoài Học viện
3.3. Mối liên quan của các giải pháp
3.4. Kiểm chứng tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp và thực nghiệm tác động thực tiễn của các giải pháp
3.4.1. Kiểm chứng
3.4.2.Thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan