[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu  
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu 
5. Đóng góp mới của luận án  
6. Kết cấu của luận án
PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐỂ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ  
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG DU LỊCH
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ ăn uống
1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ ăn uống
1.1.2.1. Sản phẩn ăn uống có sự kết hợp của sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ
1.1.2.2. Tính vô hình tương đối của dịch vụ ăn uống
1.1.2.3. Tính đồng thời sản xuất và tiêu dùng dịch vụ ăn uống
1.1.2.4. Tính không đồng nhất của sản phẩm dịch vụ ăn uống
1.1.2.5. Tính dễ hư hỏng và khó cất trữ của sản phẩm dịch vụ ăn uống
1.1.3. Mô hình sản xuất cung cấp dịch vụ ăn uống
1.1.3.1. Nhà cung cấp dịch vụ
1.1.3.2. Người tiêu dùng
1.1.3.3. Các yếu tố khác
1.2. PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG DU LỊCH 
1.2.1. Vai trò của phát triển dịch vụ ăn uống
1.2.2. Các nội dung của phát triển dịch vụ ăn uống để thu hút khách du lịch quốc tế
1.2.2.1. Phát triển hệ thống các nhà hàng và cơ sở vật chất kỹ thuật
1.2.2.2. Phát triển hệ thống sản phẩm ăn uống và các dịch vụ kèm theo
1.2.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ăn uống
1.2.2.4. Phát triển đội ngũ lao động trong các nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ khách quốc tế
1.2.2.5. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường và quảng bá xúc tiến dịch vụ ăn uống
1.2.2.6. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ăn uống
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ ăn uống trong trong thu hút khách du lịch quốc tế
1.2.3.1 Sự phát triển của nền kinh tế và du lịch
1.2.3.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và giao lưu văn hóa
1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG DU LỊCH
1.3.1.  Khu vực châu Á
1.3.2. Khu vực châu Âu
1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐỂ GÓP PHẦN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
2.1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
2.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 
2.1.2. Thị trường khách du lịch quốc tế theo khu vực
2.1.3. Đặc điểm tâm lý và nhu cầu tiêu dùng món ăn trong quá trình đi du lịch Việt Nam của khách du lịch quốc tế
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG VIỆT NAM 
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển dịch vụ ăn uống Việt Nam
2.2.2. Thực trạng dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch quốc tế tại Việt Nam
2.2.3. Kết quả hoạt động dịch vụ ăn uống Việt Nam
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG VỚI THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
2.3.1. Những cơ hội và thành công
2.3.2. Những hạn chế và thách thức
CHƯƠNG 3: CÁC  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG GÓP PHẦN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến ngành Du lịch
3.1.2. Định hướng phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020
3.1.3. Xu hướng phát triển của hoạt động dịch vụ ăn uống
3.1.4. Những yêu cầu cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
3.1.5. Định hướng phát triển dịch vụ ăn uống ở Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế
3.2. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG VIỆT NAM GÓP PHẦN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 
3.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức của ngành Du lịch về lĩnh vực dịch vụ ăn uống     
3.2.2. Giải pháp nghiên cứu thị trường nhu cầu dịch vụ ăn uống
3.2.3. Giải pháp xúc tiến quảng bá
3.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng món ăn phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
3.2.5. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.6. Giải pháp tăng cường hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.7. Giải pháp về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
3.2.8. Giải pháp lựa chọn địa điểm phù hợp phát triển các nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch quốc tế 
3.2.9. Giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống nhằm thu hút khách du lịch quốc tế  
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
3.3.3. Kiến nghị đối với các Bộ ngành liên quan
3.3.4. Kiến nghị với các địa phương 
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan