[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu Hải Phòng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu Hải Phòng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lịch sử truyền máu và tổ chức cung cấp máu trên thế giới
1.1.1. Lịch sử truyền máu trên thế giới
1.1.2. Mô hình cung cấp máu trên thế giới
1.2. Lịch sử truyền máu và tổ chức cung cấp máu ở Việt Nam
1.2.1. Lịch sử truyền máu ở Việt Nam
1.2.2. Các hình thức tổ chức cung cấp máu ở Việt Nam
1.3. Tình hình truyền máu tại Hải Phòng
1.3.1. Nhu cầu về máu
1.3.2 Nguồn người cho máu
1.3.3. Tổ chức và quản lý hệ thống truyền máu
1.4. Những yêu cầu đảm bảo chất lượng truyền máu
1.4.1. Yêu cầu đảm bảo chất lượng cho người hiến máu
1.4.2. Yêu cầu đảm bảo chất lượng cho nhân viên y tế
1.4.3. Yêu cầu đảm bảo chất lượng cho người nhận máu
1.5. Các giải pháp nâng cao chất lượng máu
1.5.1. Giải pháp vận động HMTN và lựa chọn người HMTN có nguy cơ thấp và hiến máu nhắc lại
1.5.2. Giải pháp lấy máu tập trung
1.5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm sàng lọc các bệnh nhiễm trùng và hòa hợp miễn dịch
1.5.4. Giải pháp sản xuất chế phẩm máu trong vòng 8 giờ kể từ khi kết thúc tiếp nhận máu và bảo quản, lưu trữ máu đúng quy chuẩn
1.5.5. Giải pháp nâng cao nhận thức sử dụng chế phẩm máu
1.5.6. Giải pháp truyền máu tự thân
1.5.7. Giải pháp loại bỏ bạch cầu trong đơn vị máu truyền
1.6. Kiểm tra chất lượng các chế phẩm máu
1.6.1. Kiểm tra thể tích máu tiếp nhận
1.6.2. Kiểm tra các chế phẩm máu
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu thực trạng chất lượng máu và chế phẩm máu
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng máu và chế phẩm máu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Tính cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
2.3.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.4. Sơ đồ nghiên cứu
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá
2.3.6. Các kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
2.3.7. Kiểm tra chất lượng các chế phẩm máu
2.4. Xử lý số liệu
2.5. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng chất lượng máu và chế phẩm máu ở Hải Phòng 2010 -2011
3.1.1. Thực trạng chất lượng người hiến máu
3.1.2. Thực trạng số lượng máu tiếp nhận tập trung của người hiến máu
3.1.3. Thực trạng chất lượng chế phẩm máu năm 2010 – 2011
3.2. Hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng chế phẩm máu
3.2.1. Hiệu quả của giải pháp tuyên truyền vận động
3.2.2. Hiệu quả giải pháp áp dụng quy trình được chuẩn hóa và sản xuất chế
phẩm máu trong vòng 8 giờ kể từ khi kết thúc tiếp nhận máu
3.2.3. Kiểm tra chất lượng máu và chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học-Truyền máu Hải Phòng
3.2.4. Hiệu quả giải pháp tập huấn nâng cao chất lượng sử dụng máu và chế phẩm máu
3.2.5. Một số biểu hiện tai biến truyền máu
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm phong trào vận động HMTN, điều chế các chế phẩm máu và các đơn vị máu toàn phần sử dụng nghiên cứu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Hải Phòng.
4.1.1. Đặc điểm phong trào vận động HMTN tại Hải Phòng
4.1.2. Đặc điểm về điều chế các chế phẩm máu tại Hải Phòng
4.1.3. Đặc điểm các đơn vị máu toàn phần nghiên cứu
4.2. Thực trạng chất lượng máu và chế phẩm máu tại Hải Phòng năm 2010 - 2011
4.2.1. Thực trạng chất lượng người hiến máu
4.2.2.Thực trạng số lượng máu tiếp nhận tập trung
4.2.3. Thực trạng chất lượng máu và chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học-Truyền máu Hải Phòng
4.3. Hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng chế phẩm máu
4.3.1. Hiệu quả giải pháp tuyên truyền vận động
4.3.2. Hiệu quả tăng cường tiếp nhận máu tập trung
4.3.3. Hiệu quả áp dụng quy trình chuẩn sản xuất chế phẩm máu, tiến hành sản xuất trong vòng 8 giờ kể từ khi tiếp nhận máu và kiểm tra chất lượng chế phẩm máu.
4.3.4. Hiệu quả giải pháp nâng cao sử dụng máu và chế phẩm tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Hải Phòng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan