[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.2. Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nƣớc về đất đai
1.2.1. Khái niệm và vai trò quản lý nhà nước về đất đai
1.2.2. Nội dung, công cụ và phương pháp quản lý nhà nước địa phương về đất đai
1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước địa phương về đất đai
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Phương pháp luận của đề tài quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.1.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
2.2.1. Phương pháp trìu tượng hóa khoa học
2.2.2. Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp
2.2.3 Phương pháp logic - lịch sử
2.2.4. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thứ cấp
2.2.5. Phương pháp thống kê
2.2.5. Phương pháp so sánh
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013
3.1. Khái quát tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang
3.1.1. Hiện trạng quỹ đất
3.1.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất
3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
3.2.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Hà Giang
3.2.2. Tình hình kinh tế, xã hội của thành phố Hà Giang
3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang giai đoại 2010 - 2013
3.3.1. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013
3.3.2. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG ĐẾN 2020
4.1. Định hướng và dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang đến 2020
4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế của thành phố Hà Giang đến 2020
4.1.2. Định hướng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang đến 2020
4.1.3. Dự báo nhu cầu sử dụng đất của thành phố Hà Giang đến 2020
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang đến 2020
4.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
4.2.2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
4.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đất đai
4.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý nhà nước về đất đai
4.2.5. Hoàn thiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan