[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN QLNN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CQNN
1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đã công bố.
1.1.2. Khái quát về tổng quan tài liệu nghiên cứu.
1.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
1.2.1. Khái niệm về công nghệ thông tin.
1.2.2. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
1.2.3. Đặc điểm của công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin
1.2.4. Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin.
1.3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
1.3.1. Khái niệm quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
1.3.2. Nội dung, đặc điểm của quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
1.3.3. Tầm quan trọng của QLNN đối với lĩnh vực công nghệ thông tin
1.3.4. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.
1.3.6. Chỉ số, tiêu chí đánh hiệu quả quản lý nhà nước và những yêu cầu đặt ra với ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU.
2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
2.1.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích.
2.1.3. Phương pháp phân tích dãy số thời gian
2.1.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN, TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin.
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu.
2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu.
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN TỈNH HÀ GIANG
3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
3.1.1. Điều kiện tự nhiên.
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.
3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ GIANG TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY.
3.2.1. Thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Hà Giang
3.2.2. Công tác xây dựng thể chế, chính sách, quy chế, quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin.
3.2.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các chương trình, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai thực hiện.
3.2.4. Tổ chức quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin.
3.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.
3.2.6. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.
3.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ GIANG.
3.2.1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.
3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nội bộ của các cơ quan nhà nước.
3.2.3. Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử.
3.2.4. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
3.4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐÔNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
3.4.1. Những mặt tích cực trong công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang.
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN TỈNH HÀ GIANG
4.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020.
4.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh Hà Giang đến năm 2020.
4.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang đến năm 2020.
4.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH HÀ GIANG.
4.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển ứng CNTT.
4.2.3. Tăng cường củng cố và hoàn thiện bộ máy QLNN về ứng dụng CNTT từ tỉnh tới cơ sở.
4.2.4. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan