[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
1.2. Cơ sở lý luận vế thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng
1.2.1. Thuế Giá trị gia tăng
1.2.2. Quản lý thuế giá trị gia tăng
1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng
1.3.1. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thuế
1.3.2. Chính sách và những qui định về quản lý thuế giá trị gia tăng
1.3.3. Các phương tiện, thiết bị dùng vào công tác quản lý thuế giá trị gia tăng
1.3.4. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
1.3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế
1.3.6. Nhận thức của người dân và tính tự giác của doanh nghiệp
1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng tại các địa phƣơng và bài học kinh nghiệm rút ra cho Vĩnh Phúc
1.4.1. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế Thành phố Hà Nội
1.4.2. Quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
1.4.3. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình
1.4.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra đối với công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội và khái quát về cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2. Khát quát về Cục thuế Vĩnh Phúc
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp xây dựng của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước
3.2.2. Kết quả thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp xây dựng
3.2.3. Kết quả nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.2.4. Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.2.5. Kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.2.6. Kết quả kiểm tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.2.7. Kết quả thanh tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.2.8. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
3.2.9. Tình hình nợ thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng
3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.1. Các kết quả đạt được
3.3.2. Những mặt còn hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu về công tác quản lý thuế GTGT tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
4.1.1. Quan điểm của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Gía trị gia tăng
4.1.2. Phương hướng của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng
4.1.3. Mục tiêu của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế gía trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1. Về công tác tham mưu, điều hành quản lý thu thuế
4.2.2. Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
4.2.3. Về công tác quản lý kê khai thuế
4.2.4. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế
4.2.5. Về công tác quản lý nợ thuế
4.2.6. Về công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế
4.2.7. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý thuế Gía trị gia tăng
4.3. Điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp xây dưng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan