[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CẤP HUYỆN
1.1. Nuôi trồng thủy sản
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của Nuôi trồng thủy sản
1.2. Quy hoạch phát triển NTTS cấp huyện
1.2.1. Khái niệm và đặc trưng
1.2.2. Quy trình quy hoạch phát triển Nuôi trồng thủy sản
1.2.3. Nội dung của quy hoạch phát triển NTTS cấp huyện
1.3. Kinh nghiệm quy hoạch phát triển NTTS của một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho Thạch Hà
1.3.1. Kinh nghiệm quy hoạch phát triển NTTS ở một số địa phương
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Thạch Hà
Chương 2 XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN THẠCH HÀ GIAI ĐOẠN 2015- 2020
2.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng NTTS huyện Thạch Hà.
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Thạch Hà.
2.1.2. Đánh giá hiện trạng phát triển NTTS huyện Thạch Hà giai đoạn 2010 -2014.
2.1.3. Điểm mạnh, điểm yếu về Nuôi trồng thủy sản ở Thạch Hà
2.2. Dự báo các điều kiện phát triển Nuôi trồng thủy sản
2.2.1. Thời cơ, thách thức đối với phát triển NTTS
2.2.2. Dự báo nhu cầu tiêu dùng, thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản
2.2.3. Dự báo về khoa học công nghệ
2.2.4. Chính sách phát triển thủy sản Việt Nam
2.3. Xác định các mục tiêu phát triển
2.3.1. Căn cứ để xây dựng quy hoạch
2.3.2. Định hướng phát triển
2.3.3. Mục tiêu phát triển
2.4. Tổ chức thực hiện
2.4.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch
2.4.2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan