[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu viết tắt
Danh mục các bảng và biểu đồ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Lý thuyết về chiến lược kinh doanh
1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh
1.1.2 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh
1.1.3 Vai trò của chiến lược kinh doanh
1.2 Khái quát Ngân hàng thƣơng mại
1.2.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.2.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
1.2.3 Hệ thống dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.3 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại
1.3.1 Xác định sứ mệnh
1.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài
1.3.3 Phân tích môi trường bên trong
1.3.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO VPBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH
2.1 Khái quát về Ngân hàng VPBank, VPBank Hà Tĩnh
2.1.1 Khái quát về Ngân hàng VPBank
2.1.2 Khái quát về Ngân hàng VPBank Hà Tĩnh
2.2 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh đến năm 2020
2.2.1 Xác định sứ mệnh, mục tiêu
2.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.3 Phân tích môi trường bên trong
2.2.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh
2.3 Đánh giá tính khả thi của chiến lƣợc
2.3.1 Đánh giá khả thi về tài chính
2.3.2 Đánh giá khả thi về nhân sự
2.3.3 Các yếu tố khác
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO VPBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH
3.1 Các giải pháp thực hiện chiến lược
3.1.1 Giải pháp liên quan đến quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức
3.1.2 Giải pháp liên quan đến năng lực tài chính
3.1.3 Giải pháp về công nghệ
3.1.4 Giải pháp về Marketting
3.2. Một số kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.2.2 Kiến nghị với VPBank Hội sở
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan