[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Kết cấu của luận văn
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN QLNN VỀ DU LỊCH
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về du lịch
1.1.2. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu QLNN về du lịch
1.2. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về du lịch
1.2.1. Khái niệm du lịch và các đặc điểm của du lịch
1.2.2. Các yếu tố tác động tới du lịch
1.2.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước về du lịch
1.2.4. Vai trò quản lý nhà nước đối với du lịch
1.2.5. Yêu cầu đối với quản lý nhà nước về du lịch
1.2.6. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp
2.2. Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu thứ cấp
2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả
2.3.2. Phương pháp so sánh
2.3.3. Phương pháp tổng hợp
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2009-2013
3.1. Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của Hà Giang tác động đến du lịch
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Những yếu tố về văn hoá
3.1.3. Những yếu tố về kinh tế - xã hội
3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện, tiềm năng thế mạnh
3.2. Thực trạng hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn 2009-2013
3.2.1. Tình hình hoạt động du lịch
3.2.2. Đánh giá chung về hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn 2009-2013
3.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2013
3.3.1. Việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước liên quan đến hoạt động du lịch và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển du lịch mang tính đặc thù, thuộc thẩm quyền của địa phương
3.3.2. Công tác xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
3.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về du lịch; Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký, cấp phép, ưu đãi đầu tư
3.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch
3.3.5. Tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia, trong hoạt động du lịch; giữa địa phương và Trung ương trong quản lý nhà nước về du lịch
3.3.6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch
3.3.7. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Hà Giang
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
4.1. Dự báo, quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020
4.1.1. Những yếu tố thuận lợi tác động đến phát triển du lịch
4.1.2. Những khó khăn thách thức cơ bản
4.1.3. Quan điểm phát triển du lịch
4.1.4. Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4.1.5. Phương hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4.2. Các giải pháp cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về du lịch
4.2.2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tập trung đầu tư có trọng điểm và thu hút đầu tư phát triển du lịch
4.2.3. Tăng cường hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan
4.2.4. Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch ở tỉnh Hà Giang
4.2.5. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành; cải cách thủ tục hành chính liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch
4.2.6. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch
4.2.7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch
4.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về du lịch
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan