[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Những đóng góp của luận văn
7. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH.
1.1. Khái niệm về du lịch và vai trò của ngành kinh tế du lịch trong nền kinh tế quốc dân
1.1.1. Khái niệm về du lịch
1.1.2. Vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân
1.1.3. Thách thức của phát triển du lịch trong nền kinh tế thị trường
1.2. Khái luận về Quản lý nhà nƣớc và quản lý nhà nước về du lịch
1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về Quản lý nhà nước
1.2.2. Quản lý nhà nước về du lịch
1.3. Những nhân tố tác động tới Quản lý, phát triển ngành du lịch trên địa bàn Thủ đô
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan bên trong Quản lý nhà nước
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan trong Quản lý nhà nước
1.4. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về du lịch trong và ngoài nƣớc, một số bài học cho công tác Quản lý du lịch của Hà Nội
1.4.1. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về du lịch ở một số quốc gia và Thành phố trên thế giới
1.4.2. Một số kinh nghiệm trong công tác Quản lý nhà nước về du lịch ở nước ta
1.4.3. Một số bài học cần lưu ý đối với Quản lý du lịch ở Thủ đô Hà Nội
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về du lịch trên địa bàn Thành phố
2.2. Những kết quả đạt được trong công tác Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội
2.2.1. Những kết quả trong công tác Quản lý nhà nước về định hướng, chiến lược phát triển du lịch
2.2.2. Những kết quả trong Quản lý nhà nước đối với luồng khách và hoạt động của khách du lịch
2.2.3. Những kết quả đạt được trong Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch
2.2.4. Những thành công trong Quản lý nhà nước đối với các tuyến, các điểm du lịch
2.2.5. Kết quả Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch
2.3. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội
2.3.1. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác xây dựng, ban hành và thực thi chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác Quản lý thị trường du lịch và hoạt động của du khách ở Hà Nội
2.3.3. Những điểm yếu về Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch
2.3.4. Những hạn chế về Quản lý các điểm tuyến, dịch vụ du lịch
2.3.5. Những hạn chế và nguyên nhân trong Quản lý nguồn nhân lực du lịch
2.4. Cơ hội và thách thức trong công tác Quản lý, phát triển du lịch Hà Nội
2.4.1. Những thời cơ, thuận lợi trong Quản lý, phát triển ngành du lịch Hà Nội
2.4.2. Những thách thức, khó khăn trong Quản lý, phát triển ngành du lịch Hà Nội
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
3.1. Định hƣớng, mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030
3.1.1. Vị trí, tầm quan trọng của ngành du lịch Thủ đô trong bản đồ du lịch Việt Nam và tổng thể nền kinh tế - xã hội của Thủ đô
3.1.2. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển ngành du lịch Thủ đô đến năm 2030
3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội
3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác Quản lý nhà nước về định hướng, chiến lược phát triển du lịch thông qua công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch
3.2.2. Chú trọng bảo vệ, tôn tạo các điểm du lịch, cảnh quan, môi trường phục vụ du lịch
3.2.3. Tăng cường Quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch
3.2.4. Nâng cao năng lực Quản lý, phát triển thị trường khách và hoạt động của khách du lịch
3.2.5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch
3.2.6. Sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính, thuế, giá cả, hỗ trợ thông tin, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và kích cầu du lịch
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan