[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QL NNL TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về QL NNL trong DN
1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu về NNL trong DN
1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý NNL trong DN
1.1.3 Nhóm nhân tố nghiên cứu về kinh nghiệm QL NNL trong DN
1.2. Quản lý NNL trong DN
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu
1.2.2. Nội dung QL NNL
1.2.3 Phương pháp quản lý
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng
1.2.5 Tiêu chí đánh giá
1.3. Kinh nghiệm QL NNL
1.3.1. Kinh nghiệm QL NNL tại Công ty Bánh kẹo BIBICA
1.3.2. Kinh nghiệm QL NNL tại Pepsico Việt Nam
1.3.3. Kinh nghiệm QL NNL tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC)
1.3.4 Bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1 Nguồn tài liệu
2.1.1 Nguồn tài liệu sơ cấp
2.1.2 Nguồn tài liệu thứ cấp
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích tài liệu
2.2.3 Phương pháp thống kê, mô tả
2.2.4 Phương pháp phân tích - tổng hợp
2.2.5 Phương pháp phân tích ma trận SWOT
2.2.6 Phương pháp điều tra, khảo sát
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QL NNL TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC
3.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
3.1.2 Các yếu tố nguồn lực của Công ty
3.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý nhân sự của Công ty
3.2 Thực trạng công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc giai đoạn (2009-2013)
3.2.1 Hoạch định NNL
3.2.2 Tuyển dụng NNL
3.2.3 Đào tạo và phát triển NNL
3.2.4 Đánh giá người lao động
3.2.5 Trả công và đãi ngộ
3.3 Đánh giá chung về công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QL NNL TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC
4.1. Bối cảnh kinh tế mới và định hướng hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
4.1.1. Bối cảnh kinh tế mới ảnh hưởng tới NNL tại Công ty
4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
4.2.1 Xây dựng bộ máy QL NNL
4.2.2 Thực hiện phân tích công việc và kế hoạch hóa nhân lực
4.2.3 Đổi mới công tác tuyển dụng lao động
4.2.4 Đào tạo NNL
4.2.5 Cải tiến tổ chức lao động và bố trí lao động
4.2.6 Đổi mới công tác đánh giá người lao động
4.2.7 Tăng cường các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động
4.3. Đề xuất với cấp trên và các ban ngành liên quan
4.3.1 Đề xuất với nhà nước
4.3.2 Đề xuất với EVN và NPC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan