[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Mục tiêu nghiên cứu
4.1. Mục tiêu tổng quát
4.2. Mục tiêu cụ thể
5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Cấu trúc luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực
1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của ngành Giáo dục
1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục
1.2.1. Quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.1.1. Khái niệm về nhân lực
1.2.1.2. Khái niệm về nguồn nhân lực
1.2.1.3. Khái niệm quản lý
1.2.1.4. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực
1.2.1.5. Phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.6. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục
1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục
1.2.2.2. Ý nghĩa của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục
1.2.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.3.1. Quản lý số lượng của nguồn nhân lực
1.2.3.2. Quản lý chất lượng nguồn nhân lực
1.2.3.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.3.4. Tạo động lực thúc đẩy người lao động
1.2.3.5. Kiểm tra, giám sát
1.2.3.6. Công cụ quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.3.7. Cơ cấu nguồn nhân lực
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.4.1. Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước
1.2.4.2. Cơ chế chính sách quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục
1.2.4.3. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên
1.3. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của một số địa phƣơng
1.3.1. Kinh nghiệm ở tỉnh Bắc Ninh
1.3.2. Kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng
2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu
2.4. Các công cụ đƣợc sử dụng
2.5. Mô tả các phương pháp đƣợc sử dụng trong luận văn
2.5.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic - lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thống
2.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu và thống kê kinh tế
2.5.3. Phương pháp kế thừa các công trình nghiên cứu khoa học
2.5.4. Phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu
2.5.5. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.1.2.2. Tình hình phát triển lao động và việc làm
3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua
3.2.1. Tình hình phát triển ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua
3.2.1.1. Khái quát chung về hệ thống giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1.2. Các nguồn lực phát triển ngành giáo dục Vĩnh Phúc
3.2.1.3. Tình hình phát triển
3.2.2. Thực trạng về cơ cấu và số lượng giáo viên phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2009-2014
3.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực
3.2.4. Thực trạng quản lý, phát triển năng lực đội ngũ giáo viên
3.2.4.1. Thực trạng quản lý, phát triển kiến thức đội ngũ giáo viên
3.2.4.2. Thực trạng quản lý, phát triển kỹ năng cán bộ giáo viên
3.2.4.3. Thực trạng quản lý, phát triển nhận thức và hành vi giáo viên
3.2.5. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy giáo viên
3.2.5.1. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng yếu tố vật chất
3.2.5.2. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng yếu tố tinh thần
3.2.5.3. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng việc cải thiện điều kiện làm việc
3.2.5.4. Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng tạo cơ hội thăng tiến
3.3. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.1. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
3.3.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
3.3.3. Thực trạng công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực
3.3.4. Thực trạng về công tác đãi ngộ đối với giáo viên
3.4. Đánh giá về công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế nói trên
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực
4.2. Phương hướng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc
4.2.1. Dự báo phát triển kinh tế, dân số đến năm 2020
4.2.1.1. Dự báo tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dân số đến năm 2020
4.2.1.2. Dự báo về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
4.2.2. Dự báo tình hình phát triển giáo dục đào tạo
4.2.2.1. Dự báo quy mô học sinh phổ thông các cấp theo khối lớp
4.2.3. Phương hướng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục
4.3.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
4.3.1.1. Căn cứ hoàn thiện quy hoạch
4.3.1.2. Nội dung quy hoạch
4.3.1.3. Điều kiện thực hiện
4.3.2. Đổi mới công tác tuyển dụng
4.3.2.1. Căn cứ hoàn thiện
4.3.2.2. Nội dung tuyển dụng
4.3.2.3. Điều kiện thực hiện
4.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
4.3.3.1. Căn cứ giải pháp
4.3.3.2. Nội dung
4.3.3.3. Điều kiện thực hiện
4.3.4. Đổi mới chính sách đãi ngộ
4.3.4.1. Căn cứ giải pháp
4.3.4.2. Nội dung giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan