[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Tình hình nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
6. Đóng góp mới của luận văn
7. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1.1. Ngân sách Nhà nước và vai trò của NSNN
1.1.1. Khái niệm NSNN
1.1.2. Hệ thống NSNN
1.1.3. Vai trò của NSNN
1.2. Quản lý NSNN
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguyên tắc cơ bản về quản lý NSNN
1.2.3. Nội dung của quản lý NS cấp huyện
1.3. Kinh nghiệm quản lý NS cấp huyện ở một số địa phƣơng
1.3.1. Thực tiễn quản lý NS cấp huyện ở một số địa phƣơng
1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
2.1. Giới thiệu chung về Thành phố Uông Bí
2.1.1. Vị trí địa lý Thành phố Uông Bí
2.1.2. Đặc điểm kinh tế Thành phố Uông Bí
2.2. Thực trạng quản lý Ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí
2.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý
2.2.2. Công tác lập dự toán NS
2.2.3. Công tác quản lý thu chi NS
2.2.4. Công tác quyết toán Ngân sách
2.2.5. Thanh kiểm tra, giám sát thu chi NS
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách của Thành phố Uông Bí
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
3.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020
3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Uông Bí giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí đến năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2030
3.3. Một số giải pháp tăng cường quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ngân sách cấp huyện
3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán NSNN
3.3.3. Đổi mới công tác quản lý thu chi NS
3.3.4. Chú trọng chất lượng công tác quyết toán NSNN
3.3.5. Tăng cường công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi NSNN
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Về phân cấp nguồn thu
3.4.2. Về phân cấp nhiệm vụ chi
3.4.3. Hoàn thiện định mức phân bổ ngân sách
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan