[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ
MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
1.1. Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo
1.2. Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.1.1. Tổng quan tài liệu trong nước
1.1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.3. Đánh giá tổng quan tài liệu
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc
1.2.1. Đầu tƣ công và vai trò đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.2.1.1. Khái niệm đầu tư công
1.2.1.2. Vai trò đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.2.2. Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN
1.2.2.1. Khái niệm quản lý đầu tư công
1.2.2.2. Nội dung quản lý đầu tư công
1.2.2.3. Mô hình, các phương pháp và công cụ sử dụng trong quản lý đầu tư công
1.2.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công
1.3. Kinh nghiệm về quản lý đầu tư công của một số quốc gia trên thế giới và của một số tỉnh, thành phố trong nước, những bài học rút ra
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý hiệu quả đầu tư công trên thế giới và tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam
1.3.1.1. Kinh nghiệm quản lý đầu tư công tại một số nước trên thế giới
1.3.1.2. Kinh nghiệm quản lý đầu tư công tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam
1.3.2. Những bài học rút ra có thể áp dụng cho quá trình quản lý đầu tư công tại tỉnh Hà Nam
Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Các phương pháp cụ thể đƣợc sử dụng trong nghiên cứu
2.1.1. 1. Phương pháp nghiên cứu qua tài liệu
2.1.1.2. Phương pháp quan sát
2.1.1.3. Các phương pháp thống kê, phân tích và bảng biểu
2.1.2. Mô tả phương pháp phương pháp nghiên cứu. Các hạn chế, các giả định và phạm vi hiệu lực
2.1.3. Thiết kế nghiên cứu và mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu
b. Thẩm định dự án chính thức
c. Đánh giá độc lập đối với thẩm định dự án
d. Lựa chọn và lập ngân sách dự án
e. Triển khai dự án
f. Điều chỉnh dự án
g. Vận hành dự án
h. Đánh giá và kiểm toán sau khi hoàn thành dự án
2.2. Thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu
2.2.1. Thời gian thực hiện nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
Chương 3 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH HÀ NAM
3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Hà Nam.
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Tình hình đầu tư công tại tỉnh Hà Nam
3.2. Thực trạng quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Hà Nam.
3.2.1. Phân tích thực trạng quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Hà Nam
3.2.1.1. Định hướng đầu tư, xây dựng dự án và sàng lọc bước đầu
3.2.1.2. Thẩm định dự án
3.2.1.3. Đánh giá độc lập đối với thẩm định dự án
3.2.1.4. Lựa chọn và lập ngân sách dự án
3.2.1.5. Triển khai dự án
3.2.1.6. Điều chỉnh dự án
3.2.1.7. Vận hành dự án
3.2.1.8. Đánh giá và kiểm toán sau khi hoàn thành dự án
3.3. Nhận xét, đánh giá chung về quản lý đầu tư công tại Hà Nam
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Chương 4 - CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẠI TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
4.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại Hà Nam
4.2. Một số kiến nghị với các cấp quản lý
4.2.1. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ
4.2.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4.2.3. Kiến nghị với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM
[/tomtat]

Bài viết liên quan