[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết chọn đề tài
2. Câu hỏi nghiên cứu
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Đóng góp mới của luận văn
6. Kết cấu nội dung luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN/QUẬN
1.1. Tổng quan nghiên cứu
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận
1.2.1. Ngân sách huyện/quận
1.2.2. Chi thƣờng xuyên ngân sách huyện/quận
1.2.3. Nội dung quản lý chi thường xuyên
1.2.4. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Phương pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng
2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu
2.3. Các công cụ được sử dụng
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
3.1. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Quan điểm, chủ trƣơng của quận
3.2. Bộ máy quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm
3.3. Thực trạng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm
3.3.1. Tình hình thu - chi ngân sách quận Nam Từ Liêm
3.3.2. Khâu lập dự toán chi thường xuyên ngân sách quận
3.3.3. Khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách quận
3.3.4. Khâu kế toán và quyết toán chi thường xuyên ngân sách quận
3.3.5. Khâu thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
3.4. Đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Nhược điểm
3.4.3. Nguyên nhân cơ bản của những nhƣợc điểm nói trên
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
4.1. Phƣơng hƣớng phát triển công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm những năm tới
4.1.1. Thực hiện đổi mới tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
4.1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
4.2. Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm
4.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên NS quận
4.2.2. Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi thường xuyên NS quận
4.2.3.Công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách phải chính xác, trung thực, đúng thời gian quy định
4.2.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước
4.2.5. Tăng cường vai trò kiểm soát của Kho bạc Nhà nước
4.2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
4.2.7. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý chi thường xuyên NS và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
4.3. Kiến nghị với cấp trên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan