[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
Phần mở đầu
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.2. Những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện
1.2.1. Mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng
1.2.2. Đặc điểm thị trường dịch vụ điện
1.2.3. Nội dung quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Nhóm chỉ tiêu phân tích đánh giá
Chương 3. Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội
3.1. Giới thiệu về tình hình cung cấp điện ở Hà Nội
3.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI)
3.1.2. Mô hình tổ chức và nguồn lao động
3.2. Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện
3.2.1. Đặc điểm nguồn và lưới điện
3.2.2. Quản lý khách hàng
3.2.3. Tình hình cung ứng điện
3.2.4. Quản lý dịch vụ cung cấp điện
3.2.5. Nội dung dịch vụ điện cho khách hàng
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện
Chương 4. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội
4.1. Bối cảnh và đinh hướng của Tổng Công ty
4.2. Nội dung các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện cung cấp cho khách hàng trên địa bàn TPHN
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan