[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM CỔ PHẦN VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Về NHTM cổ phần
1.1.2. Về Tín Dụng NHTM
1.2. QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Các vấn đề cơ bản về quản trị tín dụng của NHTM
1.2.2. Công cụ thực hiện quản trị tín dụng của NHTM
1.2.3. Nội dung cơ bản quản trị tín dụng của NHTM
1.2.4. Phương pháp đánh giá và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tín dụng của NHTM
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị tín dụng của ngân hàng một số nước trên thế giới
1.3.2. Bài học đối với Việt Nam
Kết luận Chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHTM cổ phần trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
2.1.2. Phát triển quy mô hoạt động
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.2.1. Quản trị vốn và nguồn vốn
2.2.2. Quản trị hoạt động cho vay
2.2.3. Chính sách phân cấp phán quyết tín dụng
2.2.4. Chính sách bảo đảm tiền vay
2.2.5. Phát triển màng lưới huy động vốn và cho vay
2.2.6. Chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
2.2.7. Chính sách nhận biết và quản lý nợ có vấn đề
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Kết luận Chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM CỔ PHẦN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng quản trị tín dụng
3.1.3. Yêu cầu hoàn thiện quản trị tín dụng
3.1.4. Mục tiêu
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
3.2.1. Hoàn thiện chính sách quản lý tín dụng phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế
3.2.2. Thiết lập và điều chỉnh các tỷ lệ an toàn tín dụng phù hợp với điều kiện kinh doanh của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM
3.2.3. Xây dựng và quản lý một số chính sách tín dụng đặc thù đối với các NHTM cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các chi nhánh trong từng khu vực
3.2.4. Thiết lập chính sách phát triển hệ thống bán buôn trong hoạt động tín dụng
3.2.5. Phát triển mạng lưới, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý tín dụng đáp ứng nhu cầu tiếp nhận vốn tín dụng và phù hợp với khả năng quản lý
3.2.6. Hoàn thiện chính sách huy động vốn
3.2.7. Đổi mới chính sách quản lý và điều hành tín dụng
3.2.8. Một số giải pháp khác
3.3. GIẢI PHÁP BỔ TRỢ
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
Danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan của tác giả đã được công bố
Danh mục tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan