[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu trường hợp Vietcombank


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu trường hợp Vietcombank
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu nghiên cứu
2. Câu hỏi nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Những điểm mới của luận án
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm về thương hiệu
1.2 Vai trò của thương hiệu
1.2.1 Vai trò của thương hiệu đối với công ty
1.2.2 Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng
1.3 Thương hiệu ngân hàng
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Vai trò của thương hiệu trong hoạt động ngân hàng
1.4 Quản lý thương hiệu ngân hàng thương mại
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Những nội dung của hoạt động quản lý thương hiệu
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách giữa bản sắc và danh tiếng thương hiệu
1.5.1 Đội ngũ thương hiệu
1.5.2 Đội ngũ nhân viên
1.5.3 Khách hàng
1.5.4 Truyền thông thương hiệu
1.6 Các mô hình quản lý thương hiệu
1.7 Đề xuất mô hình nghiên cứu
1.8 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM VÀ VIETCOMBANK
2.1 Quản lý thương hiệu trong hệ thống NHTM Việt Nam
2.1.1 Sự phát triển của NHTM Việt Nam từ 1975 đến nay
2.1.2 Hoạt động quản lý thương hiệu
2.2 Quản lý thương hiệu tại NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam
2.2.1 Bản sắc thương hiệu Vietcombank
2.2.2 Về truyền thông nội bộ và đào tạo
2.2.3 Truyền thông ra bên ngoài
2.2.4 Bảo vệ thương hiệu
2.3 Đánh giá hoạt động quản lý thương hiệu tại Vietcombank
2.3.1 Điểm mạnh
2.3.2 Điểm yếu
2.4 Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK
3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình
3.2 Xác định và đo lường biến phụ thuộc
3.3 Xác định và đo lường biến tác động
3.4 Thu thập dữ liệu
3.5 Thiết kế câu hỏi
3.6 Phương pháp phân tích kinh tế lượng
3.6.1 Xử lý dữ liệu
3.6.2 Phân tích sự tương quan giữa các biến trong mô hình
3.7 Kết quả thống kê mô tả
3.7.1 Dữ liệu nghiên cứu
3.7.2 Mức độ truyền thông trong nội bộ đội ngũ thương hiệu
3.7.3 Mức độ truyền thông nội bộ giữa đội ngũ thương hiệu – nhân viên
3.7.4 Mức độ truyền thông giữa nhân viên và khách hàng
3.7.5 Mức độ tương đồng giữa các đối tượng về bản sắc thương hiệu
3.8 Phân tích định lượng
3.8.1 Các yếu tố định vị thương hiệu của khách hàng
3.8.2 Các yếu tố định vị thương hiệu của đội ngũ thương hiệu
3.8.3 Các yếu tố định vị thương hiệu của đội ngũ nhân viên
3.8.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách giữa bản sắc và danh tiếng của thương hiệu
3.9 Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK
4.1 Nhóm giải pháp tăng cường bản sắc thương hiệu Vietcombank
4.1.1 Tăng cường hiệu quả hoạt động của đọi ngũ thương hiệu
4.1.2 Tăng cường chất lượng nhân viên ngân hàng
4.1.3 Tăng cường truyền thông nội bộ
4.2 Nhóm giải pháp củng cố và phát triển danh tiếng thương hiệu
4.2.1 Tăng cường mức độ nhận biết thương hiệu Vietcombank cho khách hàng
4.2.2 Tăng cường truyền thông ra bên ngoài
4.3 Bảo vệ thương hiệu
4.4 Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan