[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài của luận án
2. Cơ sở lý luận, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
6. Những điểm mới của luận án
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
8. Kết cấu của luận án
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ
1.1. QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ
1.1.1. Khái niệm quản lý theo kết quả
1.1.2. Các đặc trưng của quản lý theo kết quả
1.1.3. Mục tiêu và lợi ích của quản lý theo kết quả
1.1.4. Quy trình quản lý theo kết quả
1.2. THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG
1.2.1. Khái quát về thực thi chính sách công
1.2.2. Quy trình triển khai thực thi chính sách công
1.2.3. Những điều kiện để thực thi chính sách công thành công
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công
1.2.5. Quản lý thực thi chính sách công
1.3. QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ
1.3.1. Các phương thức quản lý khu vực công
1.3.2. Khái niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
1.3.3. Các yếu tố cấu thành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
1.3.4. Lợi ích của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
1.3.5. Các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
1.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ Ở MỘT SỐ NƯỚC OECD
Tiểu kết chương 1
Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM
2.1. CHỦ THỂ THỰC THI VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM
2.1.1. Chủ thể thực thi chính sách công ở Việt Nam
2.1.2. Chủ thể quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam
2.1.3. Chủ thể kiểm soát bên ngoài đối với thực thi và quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam
2.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM
2.2.1. Nội dung quản lý văn bản thực thi chính sách công
2.2.2. Nội dung quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công
2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN 2013
2.3.1. Kết quả quản lý văn bản thực thi chính sách công
2.3.2. Kết quả quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công
Tiểu kết chương 2
Chương 3 - ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM
3.1. SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM
3.1.1. Những đòi hỏi của quá trình thực thi chính sách công
3.1.2. Những yêu cầu của quản lý nhà nước
3.1.3. Sự sẵn sàng áp dụng quản lý thực thi chính sách theo kết quả
3.2. NHỮNG NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN ĐỂ ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM
3.2.1. Về quản lý văn bản thực thi chính sách công
3.2.2. Về quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công
3.3. KHUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM
3.3.1. Lập kế hoạch thực thi chính sách công
3.3.2. Theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro
3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo
2.3.4. Xem xét kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM
3.4.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước
3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan thực thi và quản lý thực thi chính sách công
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
[/tomtat]

Bài viết liên quan