[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng


[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
Kết cấu đề tài nghiên cứu.
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC
1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based)
1.1.1 Khái niệm về tri thức
1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based)
1.1.3 Phân loại tri thức
1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management)
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Thành phần của quản trị tri thức
1.2.3 Tầm quan trọng của quản trị tri thức
1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory)
1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức
1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức
1.3.3 Tầm quan trọng của môi trường đạo đức kinh doanh
1.4 Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity)
1.4.1 Khái niệm rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro
1.4.2 Phân loại khả năng chấp nhận rủi ro
1.4.3 Tầm quan trọng của khả năng chấp nhận rủi ro
1.5 Kết quả hoàn thành công việc cá nhân
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Phân loại kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
1.5.3 Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
1.6 Các yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
1.6.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
1.6.2 Tác động của môi trường đạo đức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.
1.6.3 Tương quan giữa môi trường đạo đức với quản trị tri thức và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.
1.6.4 Tác động của môi trường đạo đức và khả năng chấp nhận rủi ro đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.
1.6.5 Nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ở các NHTM Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực
2.2 Tri thức và quản trị tri thức
2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh
2.4 Khả năng chấp nhận rủi ro
2.5 Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân hàng
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH.
3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu
3.1.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.
3.1.2 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
3.1.3 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức và kết quả hoàn thành công việc cá nhân
3.1.4 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến khả năng chấp nhận rủi ro và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.
3.2 Phương pháp và quy trình nghiên cứu
3.3 Xây dựng bộ biến đo lường các khái niệm nghiên cứu
3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức
3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh
3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả năng chấp nhận rủi ro.
3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết quả hoàn thành công việc của nhân viên
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đánh giá sơ bộ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu
4.1.1 Đánh giá độ tin cậy của bộ thang đo
4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu
4.2 Nghiên cứu chính thức
4.2.1 Đối tượng nghiên cứu
4.2.2 Quy mô mẫu
4.3 Đánh giá bộ thang đo
4.4 Kiểm định bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và hệ số tin cậy tổng hợp
4.4.1 Tiêu chí kiểm định
4.4.2 Kết quả kiểm định CFA
4.5 Kiểm định mô hình
4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết
4.5.2 Kiểm định giả thuyết
4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Bootstrap
4.6 Phân tích mô hình đa nhóm
4.6.1 Phân tích sự khác biệt theo tính chất sở hữu của NHTM
4.6.2 Phân tích sự khác biệt phân theo đơn vị công tác
4.6.3 Phân tích sự khác biệt phân theo tính chất công việc
4.6.4 Phân tích sự khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc
CHƯƠNG 5. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN
5.1 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu
5.1.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu
5.1.2 Đóng góp của nghiên cứu đối với khung lý thuyết
5.1.3 Đóng góp về mặt thực tiễn của Nghiên cứu
5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan