[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về đất đai
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Vai trò, đặc điểm của đất đai
1.1.3. Nội dung Quản lý nhà nước về đất đai
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai
1.1.5. Nguyên tắc quản lý đất đai trong nền kinh tế thị trường
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý nhà nước về đất đai
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về đất đai của một số nước và địa phương
1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với thành phố Uông Bí trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn
1.2.3. Một số nghiên cứu có liên quan đến nội dung đề tài luận văn
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp tiếp cận
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và kinh tế - Bí, tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Các nguồn tài nguyên
3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Uông Bí
3.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai của thành phố Uông Bí
3.2.1. Công tác ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của thành phố Uông Bí trong thời gian qua
3.2.2. Đo đạc lập bản đồ địa chính, đánh giá, phân hạng đất
3.2.3. Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
3.2.4. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2.5. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.2.6. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai và một số biến động về đất
3.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại về đất đai
3.2.8. Quản lý tài chính về đất đai, phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
3.2.9. Bộ máy quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Uông Bí
3.3. Đánh giá chung
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Mục tiêu
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Uông Bí
4.2.1. Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động
4.2.2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch
4.2.3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
4.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và cán bộ
4.2.5. Nhóm giải pháp về kinh tế
4.2.6. Nhóm giải pháp khác
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Với trung ương
4.3.2. Với tỉnh
4.3.3. Với thành phố
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan