[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.2. Đặc điểm đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.3. Vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.4. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu
1.2. Cơ chế tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp có thu
1.2.1. Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
1.2.2. Mục tiêu cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
1.2.3. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
1.3.1. Cơ chế, chính sách của Nhà nước
1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị
1.3.3. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính
1.3.4. Trình độ cán bộ quản lý
1.3.5. Nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động
1.4. Kinh nghiệm của một số bệnh viện và trung tâm Y tế về xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính
1.4.1. Mô hình về xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện Tim Hà Nội
1.4.2. Mô hình về cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
1.4.3. Mô hình về xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương
1.4.4. Một số đánh giá và các bài học kinh nghiệm
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Giới thiệu chung về Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.1.2. Đặc điểm Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.1.4. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.2. Thực trạng tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.2.1. Quy trình quản lý tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.2.2. Cơ sở pháp lý tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.2.3. Thực trang quản lý và khai thác nguồn thu
3.2.4. Thực trang quản lý và các khoản chi tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.3.1. Nhân tố bên ngoài
3.3.2. Nhân tố bên trong
3.4. Đánh giá về thực trạng tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
4.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
4.1.1. Quan điểm, mục tiêu
4.1.2. Định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 2014-2020
4.2. Giải pháp tăng cường cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
4.2.1. Tăng cường cơ chế nguồn thu
4.2.2. Tăng cường cơ chế quản lý chi tiêu - Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ
4.2.3. Thực hiện công khai tài chính
4.2.4. Tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước
4.2.5. Kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ làm công tác kế toán
4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính
4.2.7. Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Bộ tài chính
4.3.2. Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan