[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng tính liên tục và tính khả vi của hàm số trong phương trình và bất đẳng thức


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng tính liên tục và tính khả vi của hàm số trong phương trình và bất đẳng thức
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Hàm số liên tục và ứng dụng
1.1.           Tính liên tục của hàm số
1.1.1.     Các khái niệm cơ bản
1.1.2.     Các tính chất cơ bản
1.2.           Một số tính chất của liên tục
1.3.           Một của các phương trình
1.4.           Điểm bất động của hàm số
1.5.           Phương trình hàm
2.      Hàm số khả vi và ứng dung
2.1.           Đạo hàm và vi phân của hàm số
2.1.1.     Đạo hàm tạo một điểm
2.1.2.     Đạo hàm một phía
2.1.3.     Một số tính chất cơ bản
2.1.4.     Định nghĩa vi phân tại một điểm
2.1.5.     Đạo hàm và vi phân cấp cao
2.2.           Các định lý về giá trị trung bình
2.2.1.     Định lí Fermat
2.2.2.     Định lí Rolle
2.2.3.     Định lí Lagrange và định lý Cauchy
2.3.           Các bài toán về phương trình và bất đẳng thức của các hàm khả vi
2.3.1.     Phương trình
2.3.2.     Bất đẳng thức
2.4.           Một số bất đẳng thức đạo hàm quang trọng
2.4.1.     Công thức Taylor trên một khoảng
2.4.2.     Các bất đẳng thức đạo hàm quan trọng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan