[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm matlap - simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm matlap - simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng
MỤC LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Dự kiến các kết quả đạt được
4. Phƣơng pháp và phương pháp luận
5. Cấu trúc của luận văn
6. Kết luận và kiến nghị
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XI MĂNG
1.1. Lý thuyết chung về hệ thống cân băng định lƣợng
1.1.1. Đặt vấn đề
1.1.2. Khái niệm
1.1.3. Cấu tạo của hệ thống cân băng định lƣợng
1.1.4. Cấu tạo của một băng tải
1.1.4. Nguyên lý tính lưu lượng của cân băng định lượng
1.1.5. Khái quát về điều chỉnh cấp liệu cho cân băng
1.2. Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ dùng biến tần
1.2.1. Động cơ không đồng bộ
1.2.2. Khái quát về biến tần
1.2.3. Điều chỉnh tần số động cơ bằng biến tần
1.3. Cảm biến trọng lực Loadcell
1.3.1. Khái niệm Loadcell
1.3.2. Tế bào cân đo trọng lượng
1.3.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
1.4. Băng tải cao su
1.5. Sensor đo tốc độ
1.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
1.5.2. Đo vận tốc băng tải
1.6. Đo khối lượng liệu trên băng.
1.7. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG
2.1. Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng
2.2. Phân phối lưu lượng từng băng tải
2.3. Điều khiển lƣu lƣợng từng băng tải
2.3.1. Sơ đồ cấu trúc điều khiển băng tải
2.3.2. Nhận dạng mô hình toán học đối tượng
2.4. Lựa chọn thiết bị thực hiện điều khiển
2.5. Card ghép nối ArduinoDue
2.5.1. Giới thiệu ArduinoDue
2.5.2. Thư viện ArduinoIO
2.6. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Các thiết bị thực nghiệm
3.1.1. Động cơ
3.1.2. Biến tần
3.1.3. Thiết bị điều khiển
3.1.4. Thiết bị hiển thị
3.1.5. Card ghép nối máy tính – Bo mạch ArduinoDue
3.1.6. Thiết bị đo khối lượng - Loadcell
3.1.7. Thiết bị đo vận tốc băng tải
3.1.8. Mô hình thực nghiệm hệ thống cân băng định lượng
3.2. Thực nghiệm
3.2.1. Cấu trúc điều khiển hệ thống trên Matlab - Simulink
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan